Gé Lieshout

Gé Lieshout
Weesperstraat 61
1018 VN Amsterdam
T 020 7232261
M 06 51805504
ge.lieshout@lwa.amsterdam
 

Gé is sinds 1996 advocaat op het gebied van arbeidsrecht. Daarvóór was hij als belastingadviseur werkzaam op het gebied van loonheffing en sociale verzekeringen. Hierdoor plaatst hij arbeidsrechtelijke kwesties altijd in een breder perspectief. Deze brede ervaring zet Gé in om zijn cliënten in vaak complexe kwesties praktisch en oplossingsgericht van dienst te zijn. Gé richt zich daarbij niet alleen op het “klassieke” werkveld van de arbeidsrechtelijke verhoudingen zoals die tussen werkgever en werknemer bestaan. Ook het adviseren en mee-ontwerpen van andere vormen van samenwerkingsrelaties behoren tot zijn terrein. Dat geldt ook voor de risico's op die terreinen, zoals inleen- en ketenaansprakelijkheid. Daarbij is hij altijd gericht op het oplossen en waar mogelijk voorkomen van geschillen. Hij treedt op als legal counsel voor diverse organisaties in de zorg en in de culturele sector.

 

 

Publicaties van Gé in LW Actualiteiten:

 

Hoge Raad zet streep door RVU-beleid Financiën bij vrijwillig vertrek

RVU

Een RVU is een Regeling voor Vervroegde Uittreding. Sedert 2005 is de AOW-leeftijd stijgende en zijn VUT-regelingen niet langer meer toegestaan. Werkgevers worden sindsdien via fiscale maatregelen ontmoedigd om financiële overbruggingsregel...

Lees verder

De AVG en gegevens personeel van derden

Als gebruik wordt gemaakt van personeel van derden (bijvoorbeeld een uitzendbureau, een schoonmaakbedrijf of een aanneembedrijf) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor niet afgedragen loonheffing en sociale premies voor de werkneme...

Lees verder

Uroloog eist ruim drie ton winstuitkering van Antonius Ziekenhuis in Sneek

Onderstaand bericht verscheen op 16 november in de Leeuwarder Courant.                                                                                                                                                                                 ...

Lees verder

Onterechte aanzegging kan onbedoelde opzegging zijn

Aanzegplicht

Een werkgever heeft de plicht om uiterlijk een maand voor de einddatum van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer te informeren of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten. Als hij wil voortzetten moet hij dan te...

Lees verder

Onvoldoende beoordeling? Werknemer moet kunnen vertrouwen op een eerlijke kans

Werknemer is 15 jaar in dienst bij een hotel als medewerker bediening. Sinds 2015 heeft hij meerdere malen officiële waarschuwingen ontvangen wegens klachten van gasten. Sinds 2015 heeft hij ook onvoldoende beoordelingen gekregen.

Na de eerste ...

Lees verder

Billijke vergoeding en verval concurrentiebeding wegens onvoldoende actieve herplaatsingsinspanning

Wettelijke herplaatsingsplicht

In artikel 7:669 lid 1 BW is bepaald dat een werkgever het recht heeft om een arbeidsovereenkomst op te zeggen als daar een redelijke grond voor bestaat. Een van de in dat artikel genoemde redelijke gronden is het...

Lees verder

Van managing consultant mag zelfreflectie en het opstellen van een verbeterplan worden verwacht

Ontslag wegens disfunctioneren

De wet geeft de mogelijkheid om in geval van disfunctioneren ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen als de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van de overeengekomen arbeid. Voorwaarde is dat de we...

Lees verder

Verplicht deelneming aan bedrijfstakpensioenfonds voor detacheringsbureau

Deelneming aan een bepaald bedrijfstakpensioenfonds kan verplicht zijn. Dat is dan geregeld in een zogenaamde verplichtstellingsbeschikking van de Staatssecretaris van SZW. Een dergelijke verplichtstelling geldt ook voor de uitzendbranche. Uitzend...

Lees verder

Onduidelijkheid situatie zzp-ers weer verlengd

Met de invoering van de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) per 1 mei 2016 heeft het kabinet een einde gemaakt aan de praktijk van het gebruik van de verklaring arbeidsrelatie (VAR). Dit vooral om schijnzelfstandigheid onder zzp...

Lees verder

Vrijwillig vertrekregeling in sociaal plan vormt geen verkapte VUT uitkering

Het overheidsbeleid dat is gericht op het verlengen van de arbeidsparticipatie door ouderen heeft niet alleen geleid tot het verhogen van de AOW-leeftijd. Eerder al werden met hetzelfde doel regelingen met betrekking tot vervroegde uittreding (de ...

Lees verder