Peter Lindenbergh

Peter Lindenbergh
Weesperstraat 61
1018 VN Amsterdam
T 020 7232261
M 06 10966574
peter.lindenbergh@lwa.amsterdam
 

Na een eerdere loop­baan als advo­caat (1981) heeft Peter zijn erva­ring opge­bouwd als HR Manager (1989) bij een aantal toon­aan­gevende inter­natio­nale bedrij­ven, laatste­lijk Ahold. Daar was hij als Sr. Director verant­woor­delijk voor onder meer de relatie met de vak­organi­saties en de mede­zeggen­schap. Hij ope­reert op het snijvlak van arbeids­recht en arbeids­ver­hou­dingen (labor rela­tions) en is een ervaren onder­hande­laar.

Peter heeft veel CAO's en Sociale Plannen afge­sloten. Vanuit HR heeft hij vele fusies en over­names bege­leid en onder­steund en daarbij menig due dili­gence project aange­stuurd. Hij houdt van complexe vraag­stukken en is tevens pensioen­fonds­be­stuurder.

 

 

Publicaties van Peter in LW Actualiteiten:

 

Eenzijdige wijziging deelnemersbijdrage pensioenpremie kan niet door de beugel

Vorige maand maakte het Hof Den Bosch nog eens duidelijk dat aan eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden, in dit geval gerelateerd aan de pensioenregeling, zware eisen worden gesteld.                                                        

...

Lees verder

Mishandeld en op staande voet ontslagen, een brug te ver

De zaak

Onlangs deed het Gerechtshof Den Haag een interessante uitspraak in een ontslagkwestie. 

Een banketbakker nam het niet te nauw met het op tijd komen op zijn werk. In 2016 is hij herhaalde malen schriftelijk gewaarschuwd en gemaand op...

Lees verder

Aanvaarding van een andere functie = acceptatie van de bijbehorende arbeidsvoorwaarden

De Kantonrechter Midden-Nederland deed in oktober een uitspraak die van belang is voor de praktijk van organisatieverandering. Het komt immers geregeld voor dat bij een reorganisatie sprake is van boventalligheid vanwege het ontbreken van een uitw...

Lees verder

Ontslag wegens disfunctioneren toegestaan dankzij zorgvuldige dossieropbouw

In een zeer recente uitspraak (link) onderstreepte het Gerechtshof Den Bosch nog eens het belang van zorgvuldige dossieropbouw in het geval van een disfunctionerende medewerk(st)er.

De betreffende werkneemster werkte ruim 20 jaar als keukenassi...

Lees verder

Demotie moet bespreekbaar worden gemaakt

In het FD van 9 januari jl. laat Alexander Wynaendts, topman van verzekeraar Aegon, optekenen: “hoe gevoelig het ook ligt, demotie moet bespreekbaar worden gemaakt”. Hij plaatst die opmerking tegen de achtergrond van het steeds verder oplopen van ...

Lees verder

Hoge Raad maakt gehakt van overgang naar woekerpolispensioen

Hoge Raad 15-09-2017, ECLI:NL:HR:2017:2227 (en 2388), (Grindacc/werknemers)

In april van dit jaar tikte het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een werkgever die werknemers onvoldoende had geïnformeerd over de (negatieve) gevolgen van een wijziging v...

Lees verder

Een dure nalatigheid

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-04-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3096, (werknemer/Ajilon Engineering B.V.)

Verslechtering pensioenregeling

Werkgevers hebben de laatste jaren fors ingegrepen in de pensioenregelingen van hun werknemers. Soms was d...

Lees verder

Individuele pensioenpotten: een mix van woekerpolis en casinopensioen

De discussie over het nieuwe pensioenstelsel gaat steeds meer in de richting van sympathie voor de gedachte van individuele pensioenpotten.

Eerlijker?

Volgens de voorstanders van individuele pensioenpotten zou dat een eerlijker en duidelijke...

Lees verder

Het derde WW-jaar, beter ten halve gekeerd...

Het Sociaal Akkoord van 2013 was een politiek compromis met vele gebreken. De meest halfbakken afspraak in dat Akkoord was die over de reparatie van het derde WW-jaar. Die reparatie kwam op tafel, omdat eerder was besloten dat de maximale duur van...

Lees verder

Internationale chauffeurs: het grijze gebied is te groot!

Het Hof 's-Hertogenbosch deed vorige week twee uitspraken in een zaak die in eerste instantie was aangespannen door FNV en 10 Hongaarse chauffeurs. De uitspraken zijn illustratief voor de complexiteit rondom grensoverschrijdende arbeid, in het bij...

Lees verder

Representativiteit van vakbonden: telt alleen de grootste?

De kantonrechter Haarlem deed twee weken geleden een bijzondere uitspraak (Federatie Nederlandse Vakbeweging/Transavia Airlines C.V., link) over een kwestie inzake de representativiteit van vakbonden. Het is opmerkelijk dat over deze uitspraak in ...

Lees verder

Sociaal Plan is maatwerk

Organisatieverandering: Sociaal Plan

Veel organisatieveranderingen gaan gepaard met sociale gevolgen voor de medewerkers. Daarbij wordt in veel gevallen met vakbonden of de Ondernemingsraad een Sociaal Plan afgesproken. Ook eenzijdig door werkg...

Lees verder

Flexibele AOW: te belangrijk om stuk te rekenen

FNV heeft voorgesteld de AOW te flexibiliseren. In dat plan zou het voor – met name – werknemers in zware beroepen mogelijk moeten zijn om AOW te genieten vanaf een lagere leeftijd dan de vaste leeftijd van (nu) 67 jaar. En ja hoor, de rekenmeeste...

Lees verder

Het nieuwe pensioenstelsel: be prepared!

Hoofdlijnen nieuw pensioenstelsel

Reeds vorig jaar heeft het kabinet een aantal hoofdlijnen vastgelegd, waaraan een nieuw, toekomstbestendig pensioenstelsel zou moeten voldoen:

  • Een toereikend pensioen voor iedereen die werkt, du...

Lees verder

AOW-leeftijd omhoog: zorg (ook) voor demotie-beleid

Afgelopen week werd bekend dat het kabinet de AOW-leeftijd weer verhoogt: in 2021 wordt die 67 jaar + 3 maanden. Door deze aanpassing aan de levensverwachting voorkomt het kabinet het toekomstig oplopen van de kosten van de AOW. De aanpassing geef...

Lees verder

Het pilotenpensioen bij de KLM: afspraak is afspraak?

Zeer recent deed de Rechtbank Amsterdam in kort geding (ECLI:NL:RBAMS:2016:6084) een bij-zondere uitspraak over een pensioenafspraak tussen de KLM en haar piloten(vakbond VNV).
In 2007 was een afspraak inzake de regeling bij overschotten en tekor...

Lees verder

Werkgever moet duidelijk zijn over wat werknemer écht niet mag

Het Gerechtshof Den Haag deed onlangs een wetenswaardige uitspraak in een geschil tussen De Bijenkorf en een op staande voet ontslagen winkelmedewerkster. Daarbij werd weer eens bevestigd hoe belangrijk het is dat een werkgever duidelijk (en bewij...

Lees verder

Verandering van de pensioenregeling: vergeet de Ondernemingsraad niet!

Per 1 oktober 2016 wordt het instemmingsrecht (art. 27 WOR) van de OR uitgebreid. Voortaan heeft de OR meer bevoegdheden indien een werkgever de pensioenregeling wil wijzigen.

Tot 1 oktober 2016 heeft de OR alleen instemmingsrecht bij een voorg...

Lees verder