Bas Westerhout

Bas Westerhout
Weesperstraat 61
1018 VN Amsterdam
T 020 7232261
M 06 50230726
bas.westerhout@lwa.amsterdam
 

Bas is advocaat sinds 1990. Aanvankelijk was hij actief als onder­nemings­recht­advocaat. Sedert 1996 combineert hij zijn kennis van het onder­nemings­recht met het arbeids­recht. Hij werkt veel en graag in reorgani­saties, her­structure­ringen en overgang van onder­nemingen (onder andere Koninklijke BAM Groep, BAT, Hewlett-Packard, IKEA). Sterk in het door­gronden en bege­leiden van organi­satie­verande­ringen, vanuit zijn achter­grond als advocaat onder­nemings­recht. Hij weet dit snel en effec­tief te vertalen in heldere juri­dische kaders. Hij advi­seert en bege­leidt zijn opdracht­gevers vanuit een stevig inhoude­lijk kader en komt direct to-the-point.

Bas staat HR partners en hoger manage­ment terzijde bij collec­tief ontslag, CAO-recht en mede­zeggen­schaps­recht. Als geen ander overziet hij de conse­quenties hiervan, op arbeids­rechtelijk vlak alsook breder voor de organi­satie. Tevens treedt hij op als bege­leider bij ontslag van (statutair) direc­teuren.

 

 

Publicaties van Bas in LW Actualiteiten:

 

Cijfers tonen aan: hoger beroep loont voor werkgevers

Veel werkgevers met disfunctionerende werknemers zijn na invoering van de Wwz gefrustreerd door het grote aantal afgewezen ontbindingsverzoeken. Maar er is hoop, zo blijkt uit onderzoek naar getallen in het ontslagrecht (P. Kruit e...

Lees verder

Schenden herplaatsingsverplichting: een dure hobby voor werkgevers

Voor een geldige opzegging van een arbeidsovereenkomst is niet alleen een redelijke grond vereist, maar moet bovendien duidelijk zijn dat herplaatsing binnen redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is (artikel 7:669 l...

Lees verder

Gewoonterecht in het arbeidsrecht

Met regelmaat wordt in het arbeidsrecht een beroep gedaan op gewoonterecht, bijvoorbeeld wanneer de werkgever jaarlijks een salarisverhoging heeft toegekend of jarenlang een bonus heeft betaald zonder dat dit is gebaseerd op een contractuele afs...

Lees verder

Ontslag op staande voet en gedragscodes

Veel werkgevers hebben in hun personeelsgids een hoofdstuk opgenomen over het sanctiebeleid binnen de onderneming. In dergelijke regelingen is veelal bepaald welke sancties per soort overtreding kunnen worden opgelegd en welke bijkomende omstandig...

Lees verder

Billijke vergoedingen schieten omhoog

Aanvankelijk waren rechters na de inwerkingtreding van de Wwz mede ten gevolge van de afwezigheid van duidelijke instructies van de wetgever (zeer) terughoudend bij het toekennen van substantiële billijke vergoedingen aan werknemers indien de werk...

Lees verder

Ontslagen statutair directeur niet (langer) vogelvrij

Een benoeming tot statutair directeur wordt veelal “klakkeloos” aanvaard zonder dat de betreffende persoon zich (voldoende) realiseert dat aanvaarding van een benoeming tot statutair directeur betekent dat hij/zij vanaf dat moment arbeidsrechtelij...

Lees verder

Zijn afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden met de ondernemingsraad bindend?

In de afgelopen maanden is herhaaldelijk in het nieuws geweest dat overleg tussen werkgevers en vakbonden over collectieve arbeidsvoorwaarden niet tot resultaat heeft geleid. In plaats daarvan zijn wel afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden...

Lees verder

Nul-urencontract kan duur uitpakken

De wet bepaalt dat een arbeidsovereenkomst die ten minste drie maanden heeft geduurd wordt vermoed een omvang te hebben gelijk aan het gemiddelde aantal uren in de drie voorafgaande maanden. Een werknemer kan zich hierop beroepen indien (i) de omv...

Lees verder

Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd...

Lees verder

Payrollcontract na drie tijdelijke contracten wordt werkgever fataal

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam blijkt dat (sommige) rechters gelukkig uiterst kritisch blijven bij de beoordeling van payrollconstructies.

In deze zaak handelde het om een beveiliger die enkele weken voor het einde van zij...

Lees verder

Voorbereiden op de AVG

Via de link https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/welkom kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde AVG-regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Met deze regelhulp wordt in 10 stappen een beeld gegeven van waar u aan kunt werken ...

Lees verder

Burn-out: werkgever mag loonsanctie derde ziektejaar verhalen op arbodienst

Als een werkgever onvoldoende re-integratieinspanningen verricht in de eerste twee ziektejaren zal de werkgever ook in het derde ziektejaar loon moeten blijven betalen aan de werknemer. Bij de begeleiding van zieke werknemers moet de werkgever zic...

Lees verder

Is eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden na instemming ondernemingsraad altijd bindend?

In de wet is bepaald dat een werkgever in de arbeidsovereenkomst opgenomen arbeidsvoorwaarden alleen zonder instemming van de werknemer kan wijzigen indien (i) schriftelijk is overeengekomen dat de werkgever daartoe bevoegd is en (ii) de werkgever...

Lees verder

Krapte op de arbeidsmarkt: bezint eer ge begint 

Een relatiebeding geldt in beginsel “slechts” tussen werkgever en werknemer. Maar een werkgever die denkt dat hij zonder risico een werknemer met een relatiebeding in dienst kan nemen, kan van een koude kermis thuiskomen, zo blijkt maar weer eens ...

Lees verder

Wie schrijft, die blijft II

Met het ‘muizengaatje’ wordt gedoeld op de mogelijkheid voor de rechter om bovenop de transitievergoeding een additionele billijke vergoeding toe te kennen. Tijdens de parlementaire behandeling van de WWZ is keer op keer benadrukt dat toekenning v...

Lees verder

Wie schrijft, die blijft…

Langzaam aan is de noodzaak van dossieropbouw wel tot de gemiddelde werkgever doorgedrongen. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is de kans immers zeer klein dat de rechter een arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren zal willen ontbinden, tenz...

Lees verder

Vlek op vlek: voorgenomen verkoop, medezeggenschap en doodzonden

De Ondernemingskamer heeft in een recente uitspraak (ECLI:NL:GHAMS:2017:4123) een leerzaam college gegeven over het te bewandelen medezeggenschapstraject bij een voorgenomen verkoop van aandelen. Daarbij heeft de Ondernemingskamer nogmaals benadru...

Lees verder

Demotie en scholingsplicht

Bij de invoering van de Wwz is een expliciete verplichting in de wet opgenomen op grond waarvan een werkgever verplicht is een werknemer in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Bovendien is ...

Lees verder

Reorganisatie en de gevolgen van reorganisaties voor de medezeggenschap

Iedere ondernemer met een ondernemingsraad weet dat hij in geval van een voorgenomen reorganisatie advies moet vragen aan de zijn ondernemingsraad. Bij de adviesaanvraag zal de ondernemer niet alleen de beweegredenen voor de voorgenomen reorganisa...

Lees verder

Hoge Raad oordeelt: billijke vergoeding geen punitief karakter, gevolgen ontslag wel relevant

Sinds de invoering van de Wwz was een belangrijk twistpunt of en zo ja in hoeverre de gevolgen van het ontslag voor de werknemer mogen meewegen bij het vaststellen van de billijke vergoeding.

Op 30 juni 2017 oordeelde de Hoge Raad dat het stels...

Lees verder

Binnenkort meer duidelijkheid over de billijke vergoeding?

Voorspelbaarheid en rechtszekerheid waren belangrijke argumenten voor minister Asscher om de Wwz in te voeren. Helaas blijkt in de praktijk dat de voorspelbaarheid en de rechtszekerheid sedert de inwerkingtreding van de Wwz ver te zoeken zijn omda...

Lees verder

Hof oordeelt: Op non-actiefstelling wel schrijnend, maar niet ernstig verwijtbaar

Voor invoering van de Wwz leidde een niet strikt noodzakelijke op non-actiefstelling veelal tot toekenning van een (veel) hogere vergoeding dan wanneer de neutrale kantonrechtersformule zou zijn toegepast. Na inwerkingtreding van de Wwz oordeelden...

Lees verder

Transitievergoeding nieuwe norm voor sociale plannen ook na eerder ander consistent beleid?

In 2007 oordeelde de Ondernemingskamer nog dat het een ondernemer in geval van reorganisatie niet vrijstaat om zonder nadere en deugdelijke motivering af te wijken van de bij eerdere reorganisaties gevolgde gedragslijn ten aanzien van afvloeiingsr...

Lees verder

Dynamische cao's en overgang van onderneming

In de Europese richtlijn die van toepassing is op de overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen op een andere ondernemer ten gevolge van een overdracht krachtens overeenkomst of een fusie is het volgende...

Lees verder

Sociale plannen en aftoppen: leeftijdsdiscriminatie of niet?

In de afgelopen maand zijn er twee uitspraken van de rechtbank Amsterdam gepubliceerd (link: uitspraak 1 en uitspraak 2) waarin de rechtbank oordeelde dat de in het Sociaal Plan van ABN AMRO Bank opgenomen aftopping nietig is wegens verboden leeft...

Lees verder

Opzegtermijnen

Artikel 7:672 van het Burgerlijk wetboek bepaalt het volgende:

“De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:

a. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;

...

Lees verder

Inzet recherchebureau, onrechtmatig verkregen bewijs en billijke vergoeding

Op 10 februari 2017 oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat het door de werkgever zonder concrete aanleiding inzetten van een recherchebureau disproportioneel was, dat daarmee sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werkg...

Lees verder

Flexibele AOW, een goed idee? (audio)

Op maandag 30 januari was Bas Westerhout te horen in de uitzending van BNR Nieuwsradio met als onderwerp de invoering van een flexibele AOW-leeftijd. U kunt de uitzending via deze link terugluisteren.

Lees verder

Tijd voor e-mailbeleid buiten werktijd

Per 1 januari 2017 zijn Franse werkgevers met meer dan 50 werknemers verplicht om in overleg te treden met vakbonden over redelijk gebruik van IT-apparatuur buiten werktijd. Uitgangspunt is dat afspraken moeten worden gemaakt over tijdstippen waar...

Lees verder

Complexe medezeggenschap in internationaal concern

Niet tijdig informeren van de ondernemingsraad binnen een internationaal concern leidt tot een gebod van de Ondernemingskamer om het reorganisatiebesluit in te trekken.

Achtergrond

In artikel 26 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is be...

Lees verder

Hoge Raad: Voorwaardelijke ontbinding blijft mogelijk

In een vandaag gepubliceerde uitspraak beantwoordt de Hoge Raad een aantal voor de praktijk belangrijke prejudiciële vragen. De belangrijkste door de Hoge Raad beantwoorde vragen luidden als volgt:

A. Kan een werkgever onder de WWZ in een verzo...

Lees verder

Minister Asscher: Is ontslag echt goedkoper geworden?

De in zijn derde voorgangsbrief aan de Tweede Kamer door minister Asscher verwoorde stelling dat de wetgever er met invoering van de WWZ in is geslaagd de hoogte van de gemiddelde ontslagvergoeding te verlagen is op zijn minst twijfelachtig en naa...

Lees verder

Billijke vergoeding volgens een formule?

Het Hof Arnhem-Leeuwarden wijst een billijke vergoeding toe van twee jaarsalarissen op basis van een formule (BV = TV x C) en geeft stof tot nadenken over de te voeren processtrategie.

In februari 2016 oordeelde de Rechtbank Noord-Nederland ove...

Lees verder

Asscher escape revisited: punitive damages (€ 100.000) in het Nederlandse ontslagrecht

In de Wet werk en zekerheid (Wwz) is bepaald dat de werkgever een arbeidsovereenkomst alleen kan beëindigen indien daar een redelijke grond voor is. Een van de gronden is ongeschiktheid van de werknemer, mits de werkgever de werknemer daar tijdig ...

Lees verder

Opzeggen arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet zonder risico

Werkgever stuurt werknemer na twee jaar ziekte een brief waarin wordt medegedeeld dat de loondoorbetaling na twee jaar ziekte zal worden beëindigd en dat de werknemer vanaf die datum aanspraak kan maken op een WIA uitkering. Hij voegt daar aan toe...

Lees verder

Stakingsverbod grondpersoneel KLM

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft op 26 augustus 2016 opnieuw bepaald dat het grondpersoneel van KLM niet mag staken tot 5 september 2016. Dit nadat de rechtbank in eerste aanleg KLM eerder (bij wege van voorlopige voorziening) in het gelijk had ...

Lees verder

Nieuw ontslagrecht beloont wangedrag werkgevers

Per 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) inwerking getreden. Aanleiding voor de Wwz vormde de wens het ontslagrecht “eenvoudiger, sneller en eerlijker” te maken. Onder de Wwz moet de rechter verzoeken tot ontbinding van een arbeidsovereen...

Lees verder