Vrijblijvend gesprek
020-7232261

De belangrijkste tips voor de WAB

De belangrijkste tips voor de WAB

Oproepkrachten krijgen vast urenaanbod 
Iedereen die geen vast aantal uren heeft wordt als oproepkracht gezien. 
Alle oproepkrachten moeten na elke 12 maanden een vast urenaanbod worden aangeboden ter grootte van het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Dat moet schriftelijk of per e-mail worden gedaan. Gebeurt dit niet, dan hebben de oproepkrachten toch het recht op betaling van die uren.

Download hier LWA’s modelbrief urenaanbod oproepkrachten! 

Let op: In januari 2020 moeten alle oproepkrachten die dan al 12 maanden in dienst zijn dit urenaanbod krijgen. Van medewerkers die niet van het vaste urenaanbod gebruik willen maken is aan te raden dit schriftelijk vast te leggen, anders kunnen zij betaling van die uren tot 5 jaar later alsnog claimen.

Hoge WW-premie
Voor elke werknemer die oproepkracht is of geen vast schriftelijk contract heeft moet de werkgever vanaf 1 januari 2020 7,94% WW-premie over het loon afdragen. Voor werknemers met vaste uren en een vast schriftelijk contract is dit 2,94%. Het contract moet bij de salarisadministratie worden bewaard. Controleer of dit duidelijk is vastgelegd . Als er geen door beide partijen getekend contract bestaat waarin staat vermeld dat het een vast contract is met vaste uren, heeft u nog tot 1 april 2020 de tijd om dit alsnog schriftelijk overeen te komen. 

Let op: Een briefje aan de werknemer dat een tijdelijk contract is omgezet naar een vast contract is niet voldoende. Maak dan alsnog een (beknopte) overeenkomst waarin staat dat het een vast contract met vaste uren is en teken deze vóór 1 april 2020 ter voorkoming van het hoge premietarief. 

Let op: Hou in de gaten of naast de vaste uren niet meer dan 30% extra uren wordt gewerkt. Bij overschrijding van die grens is over alle contracturen van dat jaar het hoge tarief verschuldigd, tenzij het vaste contract al voor 36 uur is aangegaan. Als overschrijding dreigt kan ter vermijding van het hoge tarief het vaste urenaantal (eventueel voor een bepaalde periode) worden overeengekomen. 

Vanwege het premieverschil van 5% is te overwegen om werknemers eerder een vast contract te geven.

De hoge WW-premie geldt niet voor jongeren tot 21 jaar met een arbeidsovereenkomst van maximaal 12 uur per week.

Transitievergoeding
Hoogte
De hoogte van de transitievergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2020 In alle gevallen een derde maandsalaris per dienstjaar. Bij een gedeelte van een dienstjaar wordt de transitievergoeding naar evenredigheid berekend. Dit geldt ook voor korte dienstverbanden.

Wanneer
Transitievergoeding is alleen verschuldigd als een contract op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd of wordt beëindigd. 

Let op: Als een aanbod voor contractverlenging niet door de werknemer wordt geaccepteerd is dus aan te bevelen dit schriftelijk te bevestigen, anders zou de werknemer de transitievergoeding kunnen vorderen.

Ketenregeling
Voor tijdelijke contracten geldt vanaf 1 januari 2020 dat als de keten (inclusief onderbrekingen tot 6 maanden) 36 maanden of langer duurt, vanaf dat moment sprake is van een vast contract. Tot 1 januari 2020 is de maximale keten 24 maanden. 

Let op: Als vóór 1 januari 2020 bij een bestaand tijdelijk contract de periode van 24 maanden nog niet is verstreken, gaat per 1 januari 2020 de termijn van 36 maanden gelden. Er kan dan in 2020 eventueel nog een tweede of derde tijdelijk contract worden gesloten zolang de totale keten niet langer wordt dan 36 maanden, zonder dat een vast contract ontstaat. De totale keten mag uit maximaal drie contracten bestaan.

Slapende dienstverbanden
Slapende dienstverbanden van werknemers die op of na 1 juli 2015 2 jaar ziek zijn kunnen met wederzijds goedvinden worden beëindigd met toekenning van een vergoeding. Het UWV vergoed dit bedrag tot een bedrag ter grootte van de transitievergoeding berekend op basis van het aantal dienstjaren tot het moment dat de werknemer 2 jaar ziek is. 

Let op: Een verzoek tot vergoeding kan vanaf 1 april 2020, uiterlijk binnen een half jaar na betaling bij het UWV worden gedaan. Voor oude gevallen van vóór 1 januari 2020 geldt dat een verzoek om vergoeding vóór 1 oktober 2020 bij het UWV moet plaatsvinden.

Voor meer uitgebreide informatie over de WAB zie onze WAB-special

Related Posts

Leave a Reply