Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Recente wetswijzigingen

Recente wetswijzigingen

Ook na de introductie van het nieuwe ontslagrecht blijft het Nederlandse arbeidsrecht volop in ontwikkeling. Per 1 juli 2016 is er (wederom) een aantal arbeidsrechtelijke wetswijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen treft u hieronder aan:

Wet Huis voor klokkenluiders

Zo is elke werkgever met meer dan 50 werknemers sinds 1 juli 2016 verplicht om een interne klokkenluidersregeling te hebben. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op deze interne klokkenluidersregeling. Het uitgangspunt van deze wet is dat een (mogelijke) misstand eerst intern dient te worden gemeld zodat een werkgever in staat wordt gesteld om zelf onderzoek te doen en de misstand weg te nemen. In de verplichte klokkenluidersregeling dient te worden opgenomen hoe een werkgever omgaat met dergelijke interne meldingen van (vermoedelijke) misstanden en bij wie dit kan worden gemeld.
Als een interne melding geen effect heeft (of de werknemer kan bij gebreke van een interne klokkenluidersregeling geen interne melding doen) dan kan de werknemer de misstand extern melden. Voor externe meldingen is het ‘Huis voor Klokkenluiders’ in het leven geroepen. Het is voor werkgever verplicht om na een melding mee te werken aan een onderzoek.

Uitzonderingsbepaling ketenregeling

Op grond van de wet kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd maximaal drie keer achtereenvolgend worden verlengd, binnen een periode van maximaal twee jaar, voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Indien er een tussenpoos van meer dan zes maanden wordt gehanteerd tussen twee arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd, dan zal de keten opnieuw beginnen te lopen. In seizoensgebonden sectoren is gebleken dat deze minimale tussenpoos van zes maanden voor veel problemen zorgde. Werkgevers in deze sector werden (te) snel geconfronteerd met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, terwijl dit gezien het seizoensgebonden karakter van de sector juist niet voor de hand lag en wenselijk was. Om die reden is het sinds 1 juli 2016 mogelijk om bij cao de tussenpoos van zes maanden te verkorten naar drie maanden. Dit is mogelijk voor functies waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en gedurende ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden verricht.

Wet minimumloon

Het wettelijk minimumloon is met ingang van 1 juli 2016 verhoogd. Voor werknemers van 23 jaar en oud bedraagt het (voltijds) minimum maandloon per 1 juli 2016 € 1.537,20. Het socialezekerheidsrecht (WW, WIA, Ziektewet, Participatiewet etc.) zal eveneens worden aangepast aan de verhoging van het wettelijk minimumloon.

Related Posts

Leave a Reply