Thijs Muffels

Thijs Muffels
Weesperstraat 61
1018 VN Amsterdam
T 020 7232261
M 06 24634847
thijs.muffels@lwa.amsterdam
 

Thijs is advocaat sinds 1999, tevens partner bij Lieshout Westerhout Advocaten. Hij is een doorge­winterde expert op het gebied van collec­tief en indi­vi­dueel ontslag, overgang van onder­neming, mede­zeggen­schap en arbeids­voor­waarden. Hij bege­leidt her­structu­re­ringen zodanig dat het beste resul­taat voor alle arbeids­verhou­dingen in de onder­neming wordt bereikt. Onder­hande­lingen met vak­bonden en onder­nemings­raden (over organi­satie­verande­ringen inclu­sief sociaal plan) worden prag­matisch inge­stoken met optimaal rende­ment. Hij werkt voor (middel)grote (inter)nationale onder­nemingen alsook voor bestuur­ders en werk­nemers. Hij heeft met succes de post­acade­mische oplei­ding Grotius Arbeids­recht gevolgd, is lid van de Euro­pean Employ­ment Lawyers Asso­ciation (EELA), van de Vereni­ging Arbeids­recht Advo­caten Neder­land (VAAN) en van de Vereni­ging voor Arbeids­recht (VvA).

 

 

Publicaties van Thijs in LW Actualiteiten:

 

Bezint Eer Ge Begint!

Het is een klassiek scenario waarin (ook) deze werkgever een klassieke fout maakt. Ter toelichting. In juli 2017 is de werkgever op zoek naar een nieuwe CFO. Er wordt een duur en deskundig recruitmentbureau ingezet ter werving van de nieuwe CF...

Lees verder

Het concurrentie- en relatiebeding: groeiende economie - groeiend aantal geschillen?

Bij een groeiende economie groeit doorgaans ook het aantal geschillen over het concurrentie- en relatiebeding in de arbeidsovereenkomst. Is een concurrentiebeding een adequaat middel om werknemers te behouden? “Ja” is dan toch het antwoord: een de...

Lees verder

Herplaatsen, herplaatsen & herplaatsen: Wat te doen? De checklist.

In het kader van een bedrijfseconomisch ontslag heeft het UWV de door werkgever verzochte toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst geweigerd. Het UWV heeft namelijk de noodzaak tot het laten vervallen van de functie van werknemer niet...

Lees verder

Rechter moet op de stoel van werkgever

Onbegrijpelijk, onredelijk en onverteerbaar. Dat is naar mijn overtuiging het oordeel van een rechter in Noord Nederland. Werknemer was in dienst getreden als Master Production Scheduler (MPS) bij DSM, een wereldwijd opererend bedrijf, actief in w...

Lees verder

Beoordelen Begint Bij.......?

Daar waar werkgevers èn leidinggevenden deze vraag steevast beantwoorden met “een goed gesprek”, is dat toch niet het juiste startpunt. Immers, de werknemer wordt beoordeeld op de wijze waarop hij zijn kerntaken verricht. En deze kerntaken zijn ne...

Lees verder

Zieke werknemers & vakantiedagen: Werkgever moet 100% bloeden

Bij ontslag van een zieke werknemer moet de werkgever 100% van het salaris betalen over opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen. Dat was vandaag het definitieve oordeel van de Centrale Raad van Beroep. Dit terwijl werkgever vanaf het tweede zie...

Lees verder

Dossieropbouw: Een vergrootglas of niet?

Een werknemer werkt sinds 2008 op de crediteurenadministratie. Vanaf 2014 tot 2017 maakt werknemer te vaak fouten, kleine maar ook grote. Zo boekt werknemer EUR 700.000,- over naar het verkeerde bedrijf en stuurt zij vertrouwelijke informatie naar...

Lees verder

Niet functionerende werknemer: Neurologisch onderzoek?

Het bedrijfsmatig bereiden van brood- en banketproducten is de kernactiviteit van een werkgever. En bij deze werkgever werkte een werknemer als teamleider. Zijn leidinggevende voerde reeds drie maanden na indiensttreding een evaluatiegesprek met h...

Lees verder

Performance & Improvement: Werkgever loopt te hard van stapel…

De Rechtbank Gelderland heeft recent geoordeeld over een door werkgever beoogde kwaliteitsverhoging. Werkgever meent - en dat is vaak begrijpelijk - dat de kwaliteit van het functioneren van een aantal werknemers (werkzaam op één afdeling) omhoog ...

Lees verder

Poor Pre-Packed People:

Voor 1000 werknemers was het antwoord: “Nee, u gaat niet mee.”

Met de nadruk op was…. Het Europese Hof van Justitie heeft namelijk een week geleden geoordeeld dat  werknemers na een zogenoemde pre-pack (kort gezegd PPPP-ers) vallen onder de reg...

Lees verder

Disfunctioneren en verstoorde arbeidsrelatie: De (not) to do list

Werkgever verzoekt beëindiging van de arbeidsovereenkomst en formuleert de gronden daarbij alternatief: er is sprake van disfunctioneren en er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. De werkgever maakt fout op fout.

Enerzijds met betrekkin...

Lees verder

Terug in dienst = Terugspiegelen  

De arbeidsovereenkomst van een apothekersassistent mét coördinerende taken is door haar werkgever opgezegd vanwege bedrijfseconomische redenen. De apothekersassistent meent dat het afspiegelingsbeginsel niet correct is toegepast. Zij was immers - ...

Lees verder

Overname? Blijvend arbeidsongeschikten blijven achter!

Goed nieuws voor de nieuwe werkgever (verkrijger). In deze zaak was een deel van de onderneming overgedragen, te weten een bepaald project met het daarop geplaatste personeel. Dat kwalificeert als overgang van onderneming. Werkneemster was als sch...

Lees verder

Een boef krijgt van de rechter € 100: hoe kan dat?

Een werknemer plaatst voor een vriend een dakplaat van zijn werkgever, zonder deze dakplaat in rekening te brengen. Een verkoopmedewerkster van werkgever heeft dat ter zitting bij de rechter verklaard. Meer bewijs heeft de werkgever (nog) niet gel...

Lees verder

Ontslag op staande voet? – Beëindig met gezwinde spoed!

Volgens vaste rechtspraak moet een ontslag op staande voet worden gegeven zo spoedig mogelijk nadat de dringende reden zich heeft voorgedaan. Onverwijld dus. In de onderhavige zaak stond vast dat het moment waarop de dringende reden zich had voorg...

Lees verder

Reistijd is arbeidstijd maar niet beloond

Veel werknemers reizen elke dag op en neer van huis naar het werk en weer terug. Zo ook deze werknemer in dienst van Connexxion. De werkgever heeft op enig moment de reistijdvergoeding stop gezet en de werknemer meent na dat moment nog (steeds) aa...

Lees verder

Het hoofddoekverbod: onterecht?

Naar het oordeel van het Europese Hof van Justitie (datum uitspraak heden) niet: Bedrijven mogen hun werknemers verbieden om een hoofddoek te dragen op de werkvloer als dit expliciet is opgenomen in de bedrijfsregels. Indien werknemers zich niet a...

Lees verder

Vakbonden ten onrechte tegen voorstellen scholingsbudget

De vakbonden menen het voorstel van AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland, waarbij de ontslagvergoeding plaatsmaakt voor een individueel scholingsbudget, te moeten frustreren (FD 18 januari). Dat is onbegrijpelijk en belemmert ook de werknemersmobiliteit...

Lees verder

Vrolijk kerstfeest...

Alleen niet voor de werknemer die zijn baas (de directeur) tijdens de kerstborrel aanvliegt en hem probeert te slaan. Deze werknemer wordt namelijk op staande voet ontslagen.

Terecht? De werknemer had na het nuttigen van veel alcohol gepoogd zi...

Lees verder

Asscher & Arbeidsrecht: hand in hand?

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (L.F. Asscher) meent goed gedaan te hebben door het inwerking laten treden van de Wet werk en zekerheid (deels per 1 januari en deels per 1 juli 2015). Dat bevestigt hij nog eens in zijn brief aan d...

Lees verder

Werknemers die vragen worden overgeslagen

Een werknemer wordt verdacht van diefstal. Nadat de werkgever de werknemer met deze verdenking heeft geconfronteerd, sluit de werkgever met de werknemer een beëindigingsovereenkomst. Daardoor eindigt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinde...

Lees verder

Excessief WhatsApp gebruik kost werknemer geld: schadevergoeding te betalen aan werkgever!

Recent (19 oktober 2016) oordeelde de kantonrechter over excessief gebruik van de bedrijfstelefoon van werkgever door werknemer. De werknemer heeft tussen 7 juli 2014 en 21 januari 2015 tijdens werktijd 1255 whatsappberichten verstuurd met en ontv...

Lees verder

Billijke vergoeding naast èn hetzelfde als de transitievergoeding?

Recent oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat een werknemer ten onrechte door zijn werkgever op staande voet was ontslagen. De werknemer moest onbetaalde arbeid verrichten en werd daarbij door een collega aangesproken op zijn oncollegiaal gedrag. Da...

Lees verder