Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Reorganisatie en de gevolgen van reorganisaties voor de medezeggenschap

Reorganisatie en de gevolgen van reorganisaties voor de medezeggenschap

Iedere ondernemer met een ondernemingsraad weet dat hij in geval van een voorgenomen reorganisatie advies moet vragen aan de zijn ondernemingsraad.

Adviesaanvraag

Bij de adviesaanvraag zal de ondernemer niet alleen de beweegredenen voor de voorgenomen reorganisatie moeten melden maar ook uiteen moeten zetten welke gevolgen het besluit zal hebben voor het personeel en welke maatregelen de ondernemer in dat verband zal nemen. Bij dat laatste gaat de aandacht in de praktijk alleen uit naar voorgenomen maatregelen ten behoeve van boventallig verklaarde werknemers, zoals begeleiding bij het vinden van ander werk en ontslagvergoedingen. Dergelijke afspraken monden dan veelal uit in een sociaal plan.

Indien ondernemingsactiviteiten worden gesplitst of (al dan niet na een overname) worden samengevoegd zal dit ook vaak leiden tot aanpassingen in de juridische structuur. In het verlengde daarvan zal dat ook vaak leiden tot noodzakelijke aanpassingen in de medezeggenschapsstructuur. Zeker binnen internationale concerns is het niet ongebruikelijk dat de hogere managementposities al worden ingevuld voordat de nieuwe juridische structuren en de daarmee samenhangende zeggenschap binnen de nieuwe organisatie is geregeld. Zolang de nieuwe juridische structuur niet bekend is, is het lastig om vooruitlopend op de nieuwe organisatiestructuur een nieuwe medezeggenschapsstructuur op te zetten. Een zogenaamd medezeggenschapsvacuüm lijkt dan – in ieder geval tijdelijk – onvermijdelijk.

Uit een recente uitspraak van de Ondernemingskamer (ECLI:NL:GHAMS:2017:3262) blijkt evenwel dat dat argument onvoldoende is om in afwachting van de vormgeving van de nieuwe medezeggenschapsstructuur een dergelijk vacuüm te rechtvaardigen: Indien een (centrale) ondernemingsraad een positief advies uitbrengt onder de voorwaarde dat de continuïteit in de medezeggenschap gewaarborgd blijft, mag naar het oordeel van de Ondernemingskamer van de ondernemer verwacht worden dat de ondernemer i) constructief overleg voert met de ondernemingsraad over de vormgeving van de (toekomstige) medezeggenschapsstructuur en ii) bereid is (tijdelijke) maatregelen te nemen om de continuïteit van de medezeggenschap te waarborgen in afwachting van de definitieve vormgeving van de medezeggenschap na de daadwerkelijke integratie van beide ondernemingen. Dit geldt zeker indien ten tijde van het besluit reeds min of meer duidelijkheid bestaat over de (uitgangspunten van de) beoogde structuur na volledige integratie. Het uitblijven van constructief overleg over de vormgeving van de medezeggenschap kan er toe leiden dat de Ondernemingskamer de ondernemer gebiedt het besluit in te trekken voor zover het besluit betrekking heeft op het regelen van de gevolgen van het besluit voor de medezeggenschap. Om die reden doet een ondernemer er verstandig aan om bij het aanvragen van advies aan de ondernemingsraad ook reeds na te denken over de mogelijke gevolgen van het voorgenomen besluit voor de medezeggenschapsstructuur en over de vraag welke maatregelen hij in dat kader wil nemen, zodat de ondernemingsraad ook daarover kan meedenken en adviseren.

Auteur: Bas Westerhout

Voor meer informatie over medezeggenschap? Bekijk onze website

Meer artikelen over medezeggenschap?

– Complexe medezeggenschap in internationaal concern

Related Posts

Leave a Reply