Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Aanpassing noodpakket NOW 1 en nieuw pakket NOW 2

Aanpassing noodpakket NOW 1 en nieuw pakket NOW 2

Op 29 mei 2020 zijn wijzigingen in de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) openbaar gemaakt. NOW 1 loopt met wat aanpassingen af op 31 mei 2020. NOW 2.0 vormt een verlenging van 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020 en heeft deels gewijzigde voorwaarden.

De regelingen luiden nu in hoofdlijnen als volgt:

NOW 1

Omzetdaling

 • Om in aanmerking te komen voor de loonsubsidie moet over drie opvolgende maanden in totaal gemeten sprake zijn van 20% of meer omzetverlies ten opzichte van ¼ van de omzet over het jaar 2019; deze periode van 3 opeenvolgende maanden mag naar keuze ingaan op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.
 • Voor ondernemingen die onderdeel uitmaken van een groep van rechtspersonen wordt het omzetverlies in principe op concernniveau berekend. Daarbij wordt de omzet van groepsmaatschappijen alleen meegenomen als zij in Nederland sociale premies afdragen;
 • Afwijking van deze omzetmeting op concernniveau is mogelijk voor het geval de omzetdaling op concernniveau kleiner is dan 20% terwijl bij de groepsmaatschappij die de subsidie aanvraagt de daling 20% of groter is. Deze groepsmaatschappij mag op basis van de eigen omzetcijfers subsidie aanvragen als het een afzonderlijke juridische entiteit is die haar werknemers zelf in dienst heeft en die met de vakbond een akkoord heeft gesloten over werkbehoud. Ook gelden voor een dergelijke groepsmaatschappij aanvullende eisen zoals dat geen winstuitkering aan aandeelhouders en directie mag plaatsvinden en dat een accountantsverklaring moet worden gegeven om te voorkomen dat binnen de groep oneigenlijk met omzetten en salarissen wordt geschoven.

Ontslagboete

 • Gedurende de compensatieperiode mag geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV worden aangevraagd. Gebeurt dit toch, dan wordt 150% van het loon van de betreffende werknemer over het subsidietijdvak op de subsidieloonsom gekort;
 • Ontslag anders dan door een ontslagaanvraag bij het UWV wegens bedrijfseconomische gronden (bijvoorbeeld met wederzijds goedvinden met een VSO of door het niet verlengen van tijdelijke contracten) heeft dus geen invloed op recht op, of hoogte van, loonsubsidie.

Berekening subsidie

 • De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom en is afhankelijk van de berekende omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100% bedraagt de subsidie 90% van de loonsom. Bij een kleinere omzetdaling wordt dit percentage naar evenredigheid verminderd; dus bij een omzetdaling van 50% bedraagt de subsidie (50% x 90% =) 45% van de loonsom;
 • De loonsom is het SV-loon per maand, verhoogd met een forfaitaire opslag van 30% voor de verschillende werkgeverslasten (zoals vakantietoeslag, pensioenpremie en sociale verzekeringspremies);
 • Er wordt eerst een voorschot betaald van 80% van de verwachte subsidie die wordt berekend over driemaal de loonsom van de maand januari;
 • De definitieve vaststelling van de subsidie vindt na afloop plaats op basis van de werkelijke omzet over het gekozen driemaands tijdvak en op basis van de werkelijke loonsom over het subsidietijdvak; die loonsom is gemaximeerd op driemaal de loonsom over de maand maart zoals die uiterlijk op 15 mei bij de belastingdienst bekend is uit de aangifte loonheffing. 
 • Als het voorschot € 100.000 of hoger is of als het definitief vastgestelde subsidiebedrag € 125.000 of meer bedraagt is een accountantsverklaring vereist. Voor voorschotten en definitieve subsidies van resp. € 20.000 en € 25.000 is een verklaring van een derde nodig. Dit kan bijvoorbeeld een administratiekantoor of een financiële dienstverlener zijn. Is het bedrag lager, dan kan na afloop van het tijdvak worden volstaan met het doen van een definitieve opgave. Alle onderliggende gegevens moeten inzichtelijk worden bewaard voor controle;

  In bovenstaand overzicht zijn gemakshalve ook de in de afgelopen periode in NOW 1 aangebrachte wijzigingen verwerkt omdat deze met volledige terugwerkende kracht gelden.

NOW 2

NOW 2 is een verlenging van de NOW 1-regeling die voor de periode maart t/m mei geldt. NOW 2.0 regelt loonsubsidie voor 4 maanden, te weten voor het subsidietijdvak van 1 juni t/m 31 september 2020. Ook gelden hoofdzakelijk dezelfde voorwaarden als voor NOW 1. Deze zullen hieronder niet worden herhaald. Voor NOW 2.0 gelden de volgende tijdvakken en aanvullende/gewijzigde voorwaarden:

Omzetdaling

 • Om in aanmerking te komen voor de loonsubsidie moet over 4 opvolgende maanden in totaal gemeten sprake zijn van 20% of meer omzetverlies ten opzichte van 1/3 van de omzet over het jaar 2019.
 • Deze omzetperiode van 4 opeenvolgende maanden mag naar keuze ingaan op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.
 • Als ook loonsubsidie onder NOW 1 is aangevraagd moet het omzettijdvak aansluiten aan het toen gekozen tijdvak. 

Ontslagboete bij collectief ontslag zonder akkoord vakbonden

 • Als gedurende de compensatieperiode ontslag wegens bedrijfseconomische redenen voor een of meer werknemers wordt aangevraagd wordt de ten behoeve van de werknemer betaalde loonsubsidie van het definitieve subsidiebedrag afgetrokken; (de ontslagboete van 50% komt in NOW 2.0 niet meer terug);
 • De werkgever dient bij de subsidieaanvraag te verklaren dat zij eerst gedurende 4 weken met de vakbonden zal overleggen of mediation aanvraagt bij de Stichting van de Arbeid als zij voor  20 of meer werknemers bedrijfseconomisch ontslag wil aanvragen en dat zij gedurende die 4 weken geen ontslagaanvraag zal indienen; houdt zij zich daar niet aan, dan kan een korting van 5% op het volledige NOW 2.0 subsidiebedrag plaatsvinden.

Geen dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen

 • De werkgever dient bij de subsidieaanvraag te verklaren dat er geen dividend over 2020 zal worden uitgekeerd;
 • De werkgever dient bij de subsidieaanvraag te verklaren dat er geen bonussen of andere vormen van winstdeling over 2020 zullen worden uitgekeerd aan bestuurders en directieleden;
 • De werkgever dient bij de subsidieaanvraag te verklaren dat er geen eigen aandelen zullen worden ingekocht in 2020;
 • Voornoemde 3 voorwaarden gelden alleen voor bedrijven die een subsidieaanvraag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is.

Berekening subsidie

 • De loonsom is het SV-loon per maand verhoogd met een forfaitaire opslag van 40% voor de verschillende werkgeverslasten en andere vaste lasten (voor NOW 1 geldt een opslag van 30%);
 • Er wordt eerst een voorschot betaald van 80% van de verwachte subsidie die wordt berekend op basis van viermaal de loonsom van de maand maart zoals op 15 mei bij de belastingdienst bekend is uit de aangifte loonheffing.
 • Betaling van het voorschot vindt plaats in 2 termijnen.
 • Bij de definitieve berekening achteraf wordt uitgegaan van de werkelijke omzetdaling in het gekozen omzet-tijdvak en van de werkelijke loonsom over de maanden juni t/m september.
 • Een aanvraag voor definitieve vaststelling van de subsidie over de NOW 1 periode kan pas worden ingediend na afloop van de NOW 2.0 periode.

Aanvullende voorwaarden

 • Als gebruik wordt gemaakt van de NOW 2.0-regeling mag de onderneming over 2020 geen winstuitkeringen aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie over 2020 uitkeren en geen eigen aandelen inkopen;
 • Als gebruik wordt gemaakt van de NOW 2.0-regeling dient de werkgever bij de aanvraag te verklaren zijn werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen ter vergroting van de employability.
 • Aanvraag van de NOW 2.0-subsidie kan vanaf 6 juli plaatsvinden, ook als geen NOW 1-subsidie is aangevraagd.

 
Heb je vragen over de NOW-regelingen of je wil je daarover vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op.

Bas Westerhout
Gé Lieshout
Thijs Muffels
Nienke van der Linden

Related Posts

Leave a Reply