LW Actualiteiten

Terug

Aanpassing noodpakket NOW 1 en nieuw pakket NOW 2

datum: 22 mei 2020

Op 20 mei 2020 heeft het kabinet de voorwaarden bekendgemaakt van de verlengde NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). NOW 1 loopt af op 31 mei 2020. Het kabinet heeft enkele verruimingen van NOW 1 ingevoerd en daarom de aanvraagtermijn verlengd tot 5 juni.

NOW 1 en NOW 2 voorzien in een loonsubsidie. De hoofdlijnen zoals deze nu luiden zijn:

 

NOW 1

Omzetdaling

 • Om in aanmerking te komen voor de loonsubsidie moet vanaf 1 maart over drie opvolgende maanden in totaal gemeten sprake zijn van 20% of meer omzetverlies ten opzichte van ¼ van de omzet over het jaar 2019;
 • Indien het omzetverlies later in de tijd neerslaat kan worden gekozen voor een ander tijdvak, namelijk van drie aaneengesloten maanden startende 1 april of 1 mei 2020;
 • Voor ondernemingen die onderdeel uitmaken van een groep van rechtspersonen wordt het omzetverlies in principe concernniveau berekend. Daarbij wordt de omzet van groepsmaatschappijen alleen meegenomen voor als zij in Nederlands sociale premies afdragen;
 • Afwijking van deze omzetmeting op concernniveau is mogelijk voor het geval de omzetdaling op concernniveau kleiner is dan 20% terwijl bij groepsmaatschappij die de subsidie aanvraagt de daling 20% of groter is. Deze groepsmaatschappij mag op basis van de eigen omzetcijfers subsidie aanvragen als het een afzonderlijke juridische entiteit is die haar werknemers zelf in dienst heeft en die met de vakbond een akkoord heeft gesloten over werkbehoud. Ook gelden voor een dergelijke groepsmaatschappij aanvullende eisen zoals dat geen winstuitkering aan aandeelhouders en directie mag plaatsvinden en dat een accountantsverklaring moet worden gegeven om te voorkomen dat binnen de groep oneigenlijk met omzetten en salarissen wordt geschoven.


Ontslagboete

 • Gedurende de compensatieperiode mag geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV worden aangevraagd. Gebeurt dit toch, dan wordt 150% van het loon van de betreffende werknemer over het subsidietijdvak op de subsidieloonsom gekort;
 • Ontslag anders dan door een ontslagaanvraag bij het UWV wegens bedrijfseconomische gronden (bijvoorbeeld met wederzijds goedvinden met een VSO of door het niet verlengen van tijdelijke contracten) heeft geen invloed op recht op, of hoogte van, loonsubsidie.


Berekening subsidie

 • De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom en is afhankelijk van de berekende omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100% bedraagt de subsidie 90% van de loonsom. Bij een kleinere omzetdaling wordt dit percentage naar evenredigheid verminderd; dus bij een omzetdaling van 50% bedraagt de subsidie (50% x 90% =) 45% van de loonsom;
 • De loonsom is het SV-loon per maand, verhoogd met een forfaitaire opslag van 30% voor de verschillende werkgeverslasten (zoals vakantietoeslag, pensioenpremie en sociale verzekeringspremies);
 • Er wordt eerst een voorschot betaald van 80% van de verwachte subsidie die wordt berekend over de loonsom van de maand januari;
 • De definitieve vaststelling van de subsidie vindt na afloop plaats op basis van de werkelijke omzet over het gekozen driemaands tijdvak en op basis van de werkelijke loonsom over het subsidietijdvak; 
 • Als het voorschot € 100.000 of hoger is of als het definitief vastgestelde subsidiebedrag € 125.000 of meer bedraagt is een accountantsverklaring vereist. Voor voorschotten en definitieve subsidies van resp. € 20.000 en € 25.000 is een verklaring van een derde nodig. Dit kan bijvoorbeeld een administratiekantoor of een financiële dienstverlener zijn. Alle onderliggende gegevens moeten inzichtelijk worden bewaard voor controle;
 • In bovenstaand overzicht zijn de in de afgelopen periode gewijzigde voorwaarden verwerkt omdat deze met volledige terugwerkende kracht gelden. Vanwege deze wijzigingen is de aanvraagtermijn voor de loonsubsidie op basis van NOW 1 verlengd van 31 mei tot 5 juni.

 

NOW 2

NOW 2 is een verlenging van de NOW 1-regeling die voor de periode maart t/m mei geldt. NOW 2 regelt loonsubsidie voor wederom 3 maanden, te weten het subsidietijdvak van 1 juni t/m 30 augustus 2020. Ook gelden hoofdzakelijk dezelfde voorwaarden. Deze zullen hieronder niet worden herhaald. Er gelden voor NOW 2 de volgende tijdvakken en aanvullende voorwaarden:

Omzetdaling

 • Om in aanmerking te komen voor de loonsubsidie moet vanaf 1 juni over drie opvolgende maanden in totaal gemeten sprake zijn van 20% of meer omzetverlies ten opzichte van ¼ van de omzet over het jaar 2019;
 • Indien het omzetverlies later in de tijd neerslaat kan worden gekozen voor een ander tijdvak, namelijk van drie aaneengesloten maanden startende op 1 juli of 1 augustus 2020.


Geen ontslagboete  

 • Als gedurende de compensatieperiode ontslag wegens bedrijfseconomische redenen voor een of meer werknemers wordt aangevraagd wordt de ten behoeve van de werknemer betaalde loonsubsidie van het definitieve subsidiebedrag afgetrokken; de ontslagboete van 50% is in NOW 2 geschrapt;
 • De werkgever dient bij de subsidieaanvraag te verklaren dat zij met de vakbonden zullen overleggen als zij voor  20 of meer werknemers bedrijfseconomisch ontslag wil aanvragen.


Geen dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen

 • De werkgever dient bij de subsidieaanvraag te verklaren dat er geen dividend over 2020 zal worden uitgekeerd;
 • De werkgever dient bij de subsidieaanvraag te verklaren dat er geen bonussen of andere vormen van winstdeling over 2020 zullen worden uitgekeerd aan bestuurders en directieleden;
 • De werkgever dient bij de subsidieaanvraag te verklaren dat er eigen aandelen zullen worden ingekocht in 2020;
 • Voornoemde voorwaarden gelden alleen voor bedrijven die een subsidieaanvraag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is.


Berekening subsidie

 • De loonsom is het SV-loon per maand verhoogd met een forfaitaire opslag van 40% voor de verschillende werkgeverslasten (zoals vakantietoeslag, pensioenpremie en sociale verzekeringspremies); voor NOW 1 geldt een opslag van 30%;
 • Er wordt eerst een voorschot betaald van 80% van de verwachte subsidie die wordt berekend op basis van de loonsom van de maand maart.


Aanvullende voorwaarden

 • Als gebruik wordt gemaakt van de NOW 2-regeling mag de onderneming over 2020 geen winstuitkeringen aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen;
 • Als gebruik wordt gemaakt van de NOW 2-regeling dient de werkgever bij de aanvraag te verklaren zijn werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen ter vergroting van de employability.

 
Heb je vragen over de NOW-regelingen of je wil je daarover vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op.

Bas Westerhout
Gé Lieshout
Thijs Muffels
Nienke van der Linden

Aanpassing noodpakket NOW 1 en nieuw pakket NOW 2