Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Stand van zaken NOW regelingen: NOW 3 van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021

Stand van zaken NOW regelingen: NOW 3 van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) die per 1 oktober 2020 afliep (NOW 2) is met 3 tijdvakken van 3 maanden verlengd (NOW 3). De noodmaatregel voorziet in een loonsubsidie waarvan de hoogte afhankelijk is van het omzetverlies ten opzichte van 2019.

NOW 3 is een voortzetting van NOW 1 en 2 waarvan de voorwaarden hieronder staan. NOW 3 verhoogt geleidelijk de omzetverliesdrempel om voor de loonsubsidie in aanmerking te komen en verlaagt geleidelijk het onder NOW 2 geldende vergoedingspercentage van 90%. De verplichting tot terugbetaling of betaling van boetes bij ontslag vervalt, tenzij onvoldoende inspanningen voor begeleiding naar ander werk zijn gedaan.

Puntsgewijs zijn dit alle veranderingen in NOW 3

3 tijdvakken

 • NOW 3 omvat de volgende 3 tijdvakken:
  • 1 oktober t/m 31 december 2020
  • 1 januari tot 1 april 2021
  • 1 april tot 1 juli 2021
 • Het UWV opent de aanvraag voor het eerste tijdvak op 16 november 2020.
 • Voor elk tijdvak kan afzonderlijk een aanvraag worden gedaan ongeacht of voor de andere tijdvak wordt gedaan en ongeacht of NOW 1 of 2 is gevraagd.

Omzetverlies

 • Om aanspraak te maken op de regeling moet het omzetverlies ten minste zijn:
  • voor het eerste tijdvak 20% (ongewijzigd)
  • voor het tweede en derde tijdvak (vanaf 1 januari 2021) 30%
 • De regeling blijft voor alle werkgevers die aan de voorwaarde van omzetverlies voldoen gelden.

Verlaging vergoedingspercentage

 • De maximale loonsubsidie bedraagt bij een volledige omzetterugval tot 1 oktober 90% van de loonsom. Dit maximale vergoedingspercentage wordt als volgt afgebouwd:
  • eerste tijdvak 80%
  • tweede tijdvak 70%
  • derde tijdvak 60%
    

Verlaging maximaal te vergoeden loon per werknemer

 • In NOW 2 bedraagt het maximaal per werknemer te vergoeden loon 2 x het maximum dagloon SV, ofwel € 9.538 per maand. In NOW 3 wordt dit maximum vanaf tijdvak 3 (per 1 april 2021) verlaagd naar 1 x het maximum dagloon SV.

Bij verlaging loonsom blijft vergoeding ongewijzigd

 • In NOW 2 heeft verlaging van de loonsom in het subsidietijdvak consequenties voor de hoogte van de vergoeding: die verlaagt dan in gelijke mate.
 • In NOW 3 heeft een daling van de loonsom geen consequenties voor zover die daling is beperkt tot:
  • 10% in het eerste tijdvak 
  • 15% in het tweede tijdvak
  • 20% in het derde tijdvak
 • De daling van de loonsom kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van natuurlijk verloop of door een vrijwillig loonoffer van werknemers. Ook kan dit het gevolg zijn van ontslag van werknemers wegens bedrijfseconomische of andere redenen. Voor zover de loonverlagingen in de 3 tijdvakken beperkt blijft tot de hierboven genoemde percentages blijft de loonsubsidie dus berekend worden over de oude loonsom.
   

Sanctie van 5% subsidiekorting bij onvoldoende begeleiding naar ander werk

 • De werkgever die NOW subsidie aanvraagt dient gedurende de looptijd van de subsidie zich voor alle werknemers van wie de continuïteit van het dienstverband wordt bedreigd zich in te spannen voor begeleiding naar ander werk, behalve voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst wegens pensioen eindigt. Die inspanningsverplichting geldt dus niet alleen als een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen wordt aangevraagd maar geldt ook reeds als het voornemen daartoe bestaat en ook ten aanzien van werknemers voor wie op andere gronden de arbeidsovereenkomst eindigt (bijvoorbeeld met wederzijds goedvinden of van rechtswege door het verstrijken van de looptijd). Tot de inspanningsverplichtingen behoort dat de werkgever contact opneemt met de UWV telefoon NOW. Als deze inspanningsverplichtingen niet worden nageleefd wordt de subsidie met 5% verlaagd.
 • De in NOW 2 geldende ontslagboete bij collectief ontslag wegens bedrijfseconomische redenen vervalt.
   

De voorwaarden voor NOW 1 en 2 luiden in hoofdlijnen als volgt: 

NOW-1

Omzetdaling

 • Om in aanmerking te komen voor de loonsubsidie moet over drie opvolgende maanden in totaal gemeten sprake zijn van 20% of meer omzetverlies ten opzichte van ¼ van de omzet over het jaar 2019. Deze periode van 3 opeenvolgende maanden mag naar keuze ingaan op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.
 • Voor ondernemingen die onderdeel uitmaken van een groep van rechtspersonen wordt het omzetverlies in principe op concernniveau berekend. Daarbij wordt de omzet alleen van groepsmaatschappijen meegenomen die in Nederland sociale premies afdragen.
 • Afwijking van deze omzetmeting op concernniveau is mogelijk voor het geval de omzetdaling op concernniveau kleiner is dan 20% terwijl bij de groepsmaatschappij die de subsidie aanvraagt de daling 20% of groter is. Deze groepsmaatschappij mag op basis van de eigen omzetcijfers subsidie aanvragen als het een afzonderlijke juridische entiteit is die haar werknemers zelf in dienst heeft en die met de vakbond een akkoord heeft gesloten over werkbehoud. Ook gelden voor een dergelijke groepsmaatschappij aanvullende eisen zoals dat geen winstuitkering aan aandeelhouders en directie mag plaatsvinden (ook niet op groepsniveau) en dat een accountantsverklaring moet worden gegeven waaruit blijkt dat binnen de groep niet oneigenlijk met omzetten en salarissen wordt geschoven.

Ontslagboete

 • Gedurende de compensatieperiode mag geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV worden aangevraagd. Gebeurt dit toch, dan wordt 150% van het loon van de betreffende werknemer over het subsidietijdvak op de subsidieloonsom gekort.
 • Ontslag wegens bedrijfseconomische gronden anders dan door een ontslagaanvraag bij het UWV (bijvoorbeeld met wederzijds goedvinden met een VSO of door het niet verlengen van tijdelijke contracten) heeft dus geen invloed op recht op, of hoogte van, loonsubsidie.

Berekening subsidie

 • De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom en is afhankelijk van de berekende omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100% bedraagt de subsidie 90% van de loonsom. Bij een kleinere omzetdaling wordt dit percentage naar evenredigheid verminderd; dus bij een omzetdaling van 50% bedraagt de subsidie (50% x 90% =) 45% van de loonsom.
 • De loonsom is het SV-loon per maand, verhoogd met een forfaitaire opslag van 30% voor de verschillende werkgeverslasten (zoals vakantietoeslag, pensioenpremie en sociale verzekeringspremies).
 • Per werknemer is het voor de loonsom in aanmerking te nemen loon gemaximeerd op € 9.538 per maand.
 • Er wordt eerst een voorschot betaald van 80% van de verwachte subsidie die wordt berekend over driemaal de loonsom van de maand januari.
 • De definitieve vaststelling van de subsidie vindt na afloop plaats op basis van de werkelijke omzet over het gekozen driemaands tijdvak en op basis van de werkelijke loonsom over het subsidietijdvak; die loonsom is gemaximeerd op driemaal de loonsom over de maand maart zoals die uiterlijk op 15 mei bij de belastingdienst bekend is uit de aangifte loonheffing. 
 • Als het voorschot € 100.000 of hoger is of als het definitief vastgestelde subsidiebedrag € 125.000 of meer bedraagt is een accountantsverklaring vereist. Voor voorschotten en definitieve subsidies vanaf resp. € 20.000 en € 25.000 is een verklaring van een derde nodig. Dit kan bijvoorbeeld een administratiekantoor of een financiële dienstverlener zijn. Is het bedrag lager dan laatstgenoemde bedragen, dan kan na afloop van het tijdvak worden volstaan met het doen van een definitieve opgave. Alle onderliggende gegevens moeten inzichtelijk worden bewaard voor controle.
 • De aanvraag om definitieve toekenning van de NOW-1 subsidie kan vanaf 7 oktober 2020 worden gedaan.

NOW-2

NOW-2 is een verlenging van NOW-1. NOW-2 regelt loonsubsidie voor een tijdvak van 4 maanden, te weten van 1 juni t/m 31 september 2020. Hoofdzakelijk gelden voor NOW-2 dezelfde voorwaarden als voor NOW-1. Hieronder worden alleen de aanvullende/gewijzigde voorwaarden besproken die voor NOW-2 gelden:

Omzetdaling

 • Om in aanmerking te komen voor de loonsubsidie moet over 4 opvolgende maanden in totaal gemeten sprake zijn van 20% of meer omzetverlies ten opzichte van 1/3 van de omzet over het jaar 2019.
 • Deze omzetperiode van 4 opeenvolgende maanden mag naar keuze ingaan op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.
 • Als ook loonsubsidie onder NOW-1 is aangevraagd moet het omzettijdvak aansluiten aan het toen gekozen tijdvak.

Ontslagboete bij collectief ontslag zonder akkoord vakbonden

 • Als gedurende de compensatieperiode ontslag wegens bedrijfseconomische redenen voor een of meer werknemers wordt aangevraagd wordt de ten behoeve van de werknemer betaalde loonsubsidie van het definitieve subsidiebedrag afgetrokken; (de ontslagboete van 50% komt in NOW-2 niet meer terug).
 • De werkgever dient bij de subsidieaanvraag te verklaren dat eerst gedurende 4 weken met de vakbonden overleg zal worden gevoerd over de noodzaak van het aantal te vervallen arbeidsplaatsen en als dat niet tot een akkoord leidt mediation aanvraagt bij de Stichting van de Arbeid als zij voor 20 of meer werknemers bedrijfseconomisch ontslag wil aanvragen en dat zij gedurende die 4 weken geen ontslagaanvraag zal indienen; houdt zij zich daar niet aan, dan wordt een korting van 5% op het volledige subsidiebedrag toegepast. De kortingsregeling geldt dus niet voor ontslagaanvragen voor minder dan 20 werknemers; er geldt dan ook geen andere boete.

Geen dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen

 • De hierna te noemen 3 voorwaarden gelden bij subsidieaanvragen waarvoor een accountantsverklaring vereist is (voorschot bedraagt ten minste € 100.000 en definitieve subsidie bedraagt ten minste € 120.000):
  • De werkgever dient bij de subsidieaanvraag te verklaren dat er geen dividend over 2020 zal worden uitgekeerd;
  • De werkgever dient bij de subsidieaanvraag te verklaren dat er geen bonussen of andere vormen van winstdeling over 2020 zullen worden uitgekeerd aan bestuurders en directieleden;
  • De werkgever dient bij de subsidieaanvraag te verklaren dat er geen eigen aandelen zullen worden ingekocht in 2020.

Berekening subsidie

 • De loonsom is het SV-loon per maand verhoogd met een forfaitaire opslag van 40% voor de verschillende werkgeverslasten en andere vaste lasten (voor NOW-1 geldt een loonkostenopslag van 30%).
 • Er wordt eerst een voorschot betaald van 80% van de verwachte subsidie die wordt berekend op basis van viermaal de loonsom van de maand maart zoals op 15 mei bij de belastingdienst bekend is uit de aangifte loonheffing.
 • Betaling van het voorschot vindt plaats in 2 termijnen.
 • Bij de definitieve berekening achteraf wordt uitgegaan van de werkelijke omzetdaling in het gekozen omzet-tijdvak en van de werkelijke loonsom over de maanden juni t/m september als dit lager is dan 4 maal de loonsom over maart waarop het voorschot is berekend.
 • Een aanvraag voor NOW-2 loonsubsidie kan vanaf 6 juli tot en met 31 augustus bij het UWV worden ingediend. De definitieve vaststelling van de NOW-2 subsidie vindt plaats na indiening van alle vereiste gegevens. Dat verzoek kan vanaf 15 november 2020 worden ingediend.

Aanvullende voorwaarden

 • Als gebruik wordt gemaakt van de NOW 2.0-regeling mag de onderneming over 2020 geen winstuitkeringen aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie over 2020 uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
 • Als gebruik wordt gemaakt van de NOW 2.0-regeling dient de werkgever bij de aanvraag te verklaren zijn werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen ter vergroting van de employability.
 • Informatie over aangevraagde en toegekende subsidies mogen door de overheid met vermelding van de naam van de aanvrager/ontvanger worden gepubliceerd.

 

Heb je vragen over de NOW-regelingen of je wil je daarover vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op.

Bas Westerhout
Gé Lieshout
Thijs Muffels
Nienke van der Linden

Related Posts

Leave a Reply