Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Jong personeel als eerste ontslaan?

Jong personeel als eerste ontslaan?

De regels voor het bepalen van de ontslagvolgorde (het afspiegelingsbeginsel) kunnen enkel buiten beschouwing gelaten worden indien i) dit bij cao is overeengekomen én ii) tegelijkertijd een (cao-)ontslagcommissie wordt ingericht (cumulatieve voorwaarden dus).

KLM heeft in haar cao in afwijking van het afspiegelingsbeginsel bepaald dat bij het vaststellen van de ontslagvolgorde louter de diensttijd (het aantal dienstjaren) bepalend is. Dus het principe “last in first out” (LIFO) inhoudende dat degene met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag wordt voorgedragen bij de aanwijzing van boventallige medewerkers, zonder dat er een indeling in functiegroepen en leeftijdscategorieën plaatsvindt.

De Nederlandse Vereniging voor Cabinepersoneel (VNC) wilde KLM aan het in de cao neergelegde LIFO principe houden terwijl KLM het afspiegelingsbeginsel wilde hanteren om bij ontslag de leeftijdsopbouw binnen het bedrijf zoveel mogelijk gelijk te houden. De vordering van VNC tot verplichte toepassing van louter het LIFO principe werd afgewezen waardoor KLM dus niet de verplichting heeft om “de laatst in dienst getreden werknemer als eerste te ontslaan”. Dit vanwege het feit dat in de cao van KLM geen (cao)ontslagcommissie is ingericht waardoor er niet is voldaan aan de voor afwijking van het afspiegelingsbeginsel geldende cumulatieve voorwaarden.

Terecht en zo werd gisteren ook bevestigd door het Gerechtshof Amsterdam

Auteur: Thijs Muffels

Related Posts

Leave a Reply