Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Per 2 augustus 2022 is de regeling van het ouderschapsverlof gewijzigd. Relevante informatie over de regeling per 2 augustus 2022, leest u hieronder. 

Invulling betaald ouderschapsverlof

  • Doelgroep: Het recht op betaling van ouderschapsverlof geldt voor werknemers, inclusief de niet voor de Ziektewet verzekerde werknemers met een arbeidsovereenkomst.
  • Duur: De duur van de uitkering voor ouderschapsverlof bedraagt negen weken.
  • Hoogte: Het betalingsniveau is vastgesteld op 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximum dagloon. Het maximum dagloon bedraagt vanaf 1 januari 2023 € 256,54 per dag (bron).
  • Periode van opname van de uitkering: Alleen voor ouderschapsverlof dat in het eerste jaar na geboorte wordt opgenomen, is een uitkering beschikbaar. Betaald ouderschapsverlof kan in een aansluitende periode in voltijd, meerdere perioden in voltijd, of aansluitend of in meerdere perioden in deeltijd worden opgenomen, mits de opname binnen twaalf (12) maanden na de dag na de bevalling plaatsvindt. Als er sprake is van adoptie is de uitkering voor ouderschapsverlof alleen beschikbaar in het eerste jaar na de dag van de feitelijke opneming ter adoptie. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen kan worden toegevoegd aan de zeventien (17) weken onbetaald verlof. Deze kunnen nog steeds tot de achtste verjaardag van het kind worden opgenomen, maar dus zonder betaling. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.
  • Aanvraagprocedure: De aanvraag van de uitkering wordt gedaan door tussenkomst van de werkgever. De werkgever kan hiertoe een door UWV beschikbaar gesteld digitaal formulier indienen. Bij toekenning wordt de uitkering via de werkgever door UWV uitbetaald. De uitkering voor het ouderschapsverlof dient achteraf, dus na de opname, te worden aangevraagd. Deze aanvraag kan betrekking hebben op de gehele verlofperiode (achteraf na negen weken), maar ook op de eerste opgenomen week of een aantal opgenomen weken. UWV stelt bij de afhandeling van de initiële aanvraag recht en hoogte van de uitkering vast en betaalt deze uit binnen zes weken na het afgeven van de beschikking. Wanneer na de initiële aanvraag opnieuw betaald ouderschapsverlof wordt opgenomen kunnen maximaal twee verzoeken om betaling bij het UWV worden gedaan zolang het verlof valt binnen een periode van 12 maanden na de dag na de bevalling. Bij een verzoek om betaling wordt uitgegaan van de initiële beoordeling van recht op en hoogte van de uitkering. De uitbetalingstermijn is ook dan 6 weken na indiening. Het indienen en uitbreiden van de aanvraag is mogelijk tot drie maanden na de rechtsperiode, ofwel tot 15 maanden na de dag van geboorte of adoptie waarop het recht ontstaat. De aanvraag dient altijd op een of meer hele weken betrekking te hebben. Het patroon waarop het betaald ouderschapsverlof wordt opgenomen kan worden ingevuld door de werknemer in overleg met de werkgever.
  • Onvoorwaardelijk recht: Net zoals nu reeds het geval is blijft de werkgever de mogelijkheid behouden om de door de werknemer gewenste invulling van het ouderschapsverlof tot vier weken voor de datum van ingang te wijzigen op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang en nadat hij hierover overleg heeft gepleegd met de werknemer. Wel zal hieraan worden toegevoegd dat het uitstel er niet toe mag leiden dat de werknemer niet meer in staat is om negen weken ouderschapsverlof te genieten in het eerste jaar na de geboorte, opdat de werknemer het betaalde ouderschapsverlof daadwerkelijk volledig kan genieten. Dit kan betekenen dat het zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang hiervoor moet wijken. Aangezien het ouderschapverlof en de gewenste wijze van inroostering ten minste twee maanden voor de datum van ingang moet zijn aangevraagd, mag ervan uitgegaan worden dat de werkgever voldoende tijd of maatregelen te treffen mocht dat uit zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang noodzakelijk zijn.

Heeft u vragen over een van deze wijzigingen? Neem dan contact op met mij

Auteur: Nienke van der Linden

Related Posts

Leave a Reply