Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Objectieve rechtvaardiging bij verbod op nevenwerkzaamheden

Objectieve rechtvaardiging bij verbod op nevenwerkzaamheden

Als het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wordt aangenomen dan komt er met ingang van 1 augustus 2022 een wettelijke regeling voor het nevenwerkzaamhedenbeding.

Het wetsvoorstel bepaalt dat een nevenwerkzaamhedenbeding voortaan nietig is, tenzij er een objectieve rechtvaardigingsgrond voor een dergelijk beding bestaat. Volgens de toelichting bij het wetsvoorstel kan hierbij worden gedacht aan de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, het vermijden van belangenconflicten of dreigende schending van de verplichtingen van de werkgever onder de Arbeidstijdenwet.

Het is niet noodzakelijk om de objectieve rechtvaardiging op te nemen in het nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst zelf. De objectieve rechtvaardiging kan ook achteraf worden gegeven. In anticipatie op deze wetswijziging valt te overwegen modelarbeidsovereenkomsten alvast aan te passen en/of een nevenwerkzaamhedenbeding in de huidige arbeidsovereenkomst te vervangen door de volgende tekst:

Indien werknemer voornemens is nevenwerkzaamheden te gaan verrichten, dient werknemer dit ten minste 30 dagen voor de beoogde aanvang van die nevenwerkzaamheden schriftelijk aan werkgever te melden. Werkgever zal binnen 30 dagen na ontvangst van een dergelijke melding schriftelijk toestemming geven voor het verrichten van deze nevenwerkzaamheden, tenzij er een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat voor een verbod op de door werknemer beoogde nevenwerkzaamheden. Een dergelijk verbod kan onder meer gerechtvaardigd zijn in verband met de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, het vermijden van belangenconflicten of dreigende schending van de verplichtingen van werkgever onder de Arbeidstijdenwet.”

Vragen over het nevenwerkzaamhedenbeding? Neem dan contact op met mij.

Author:  Bas Westerhout

Related Posts

Leave a Reply