Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Op 17 maart 2020 is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) afgeroepen, alsmede enkele andere maatregelen voor bedrijven, zzp’ers en werknemers om de economische gevolgen van het coronavirus te overbruggen.

De NOW ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 en geldt voor een periode van 3 maanden met de mogelijkheid van 3 maanden verlenging. Aan die verlenging kunnen voorwaarden worden gesteld. 

Vooruitlopend op het verschijnen van de volledige uitgewerkte regeling, die volgens de minister uiterlijk 31 maart 2020 klaar zal zijn, volgt hierna puntsgewijs een overzicht van de maatregelen zoals tot nu toe bekend is gemaakt met opmerkingen over de mogelijk verdere invulling. 

Voorwaarden

 • De omzet moet vanaf 1 maart 2020 naar verwachting met meer dan 20% zijn afgenomen;

 • Het volledige loon moet worden doorbetaald;

 • Gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen mag géén ontslag wegens bedrijfseconomische redenen plaatsvinden of worden gestart.

Tegemoetkoming in de loonkosten

 • Gedurende drie maanden tegemoetkoming in de loonkosten met mogelijkheid van verlenging met maximaal 3 maanden onder mogelijk nadere voorwaarden;

 • De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de mate van terugval in de omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Als de omzet volledig (100%) is weggevallen geldt de maximale tegemoetkoming van 90% van de loonsom. Is de omzetterugval bijvoorbeeld 50%, dan is de tegemoetkoming 45%;

 • Het is nog niet bekend welke loonbestanddelen hier wel en niet als loonsom meetellen; ook is niets gezegd over een mogelijk maximumloon (en/of bonussen etc.) zoals dat wel geldt voor een WW-uitkering of een uitsluiting van bestuurders en ander hoger personeel;

 • De tegemoetkoming is gebaseerd op het loon dat daadwerkelijk wordt doorbetaald, dus ook wat aan werknemers met flexcontracten zoals nul-urencontracten, min-maxcontracten en uitzendkrachten wordt doorbetaald. Daarmee wordt beoogd dat ook de flexwerknemers zo veel mogelijk in dienst worden gehouden en betaald voor hun gebruikelijke uren;

Werknemers kunnen eventueel gewoon voor werk ingezet blijven worden. Alleen de omzetvermindering is bepalend voor het recht op de tegemoetkoming, niet de eventuele werkurenvermindering. Als een werkgever beroep doet op de NOW heeft dit geen invloed op de eventueel toekomstige WW-rechten van de werknemers. De NOW staat geheel los van de WW.

Gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen mag géén ontslag wegens bedrijfseconomische redenen plaatsvinden of worden gestart.

Indienen aanvraag

De aanvraag moet via de website van het UWV worden ingediend maar dat is op dit moment nog niet mogelijk. Zodra dit wel kan, kan dat met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 als op dat moment aan de voorwaarden wordt voldaan. Voor aanvragen boven een nader te bepalen bedrag is een accountantsverklaring vereist.

Betaling voorschot

Na ontvangst van een aanvraag betaalt het UWV een voorschot ter grootte van 80% van het bedrag van de verwachte tegemoetkoming aan de werkgever. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke bedragen van de loonsom en van de daling in de omzet is geweest. De precieze regels hiervoor zijn nog niet bekend. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats op basis van de werkelijke omzetdaling en de werkelijk betaalde loonsom.

Andere crisismaatregelen zijn:

30%-overwerknorm premiedifferentiatie WW geldt (tijdelijk) niet in bepaalde sectoren

De lage WW-premie die vanaf 1 januari 2020 geldt voor vaste arbeidscontracten met vaste uren geldt niet als boven die vaste uren meer dan 30% wordt overgewerkt. In dat geval geldt een WW-premie die 5% hoger is. Deze regeling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Het kabinet gaat de regeling op dit punt tijdelijk aanpassen.

Uitstel tot 1 juli 2020 administratie ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ premiedifferentiatie WW

Tot 1 april 2020 hadden werkgevers de tijd om van alle werknemers die op 31 december 2019 al in vaste dienst waren, schriftelijk ondertekende versies van de arbeidsovereenkomst in de administratie op te nemen ter voorkoming van het hoge WW-tarief. Deze periode wordt verlengd tot 1 juli 2020. 

Uitstel van belastingbetaling

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belastingbetaling krijgen. Na ontvangst van een verzoek stopt de belastingdienst de invorderingen direct. Dit geldt voor de inkomsten-, loon- en omzetbelastingen (btw).

Eenmalige aanvullende bijstandsuitkering voor zelfstandigen

Zelfstandigen en zzp’ers kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige bijstandsuitkering van € 4.000,- als aanvulling tot het sociaal minimum. Voor deze bijstandsuitkering geldt geen toets van partnerinkomen of vermogen en hoeft niet te worden terugbetaald.

Verruiming garantiefonds

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.

Antwoorden op veel gestelde vragen:

 • Onder de huidige omstandigheden is gezien het dringende advies van de regering het verzoek van een werkgever aan een werknemer om thuis te werken een gerechtvaardigd verzoek. Voor de einddatum hiervan kunnen de berichten van de regering worden gevolgd.

 • Werknemers kunnen nu niet worden verplicht om vakantiedagen op te nemen. De werkgever mag dat wel verzoeken, maar dat verzoek mag dus worden afgewezen. Er mogen wel afspraken over worden gemaakt.

 • Zodra de huidige beperkingen komen te vervallen kunnen de exceptionele omstandigheden als gewichtige reden voor de werkgever gelden om toekomstige  vakantieverzoeken kritisch te beoordelen en eventueel af te wijzen.

 • Ook kan de situatie dan een gewichtige reden vormen om reeds vastgestelde vakanties in overleg met de werknemer te wijzigen.

 • Een werkgever die zijn werknemer verzoekt tijdelijk thuis te werken mag van de werknemer verlangen dat hij daarvoor zijn eigen (elektronische) apparatuur gebruikt.

 • Werknemers die in staat worden gesteld om op het werk op een in redelijkheid te beoordelen virus-veilige werkplek te werken, kunnen dat werk in redelijkheid niet weigeren wegens een mogelijk besmettingsrisico. Dit geldt ook voor werknemers die een vitaal beroep uitoefenen dat vermeld staat op de door de overheid gepubliceerde lijst. Uitzondering kan worden gemaakt voor werknemers die vanwege bijvoorbeeld leeftijd of gezondheid tot een kwetsbare groep behoren.

Heeft u een eigen vraag?

Heeft u een andere vraag over de genomen maatregelen in het kader van COVID-19? Dan kunt u deze hier stellen! 

Lees hier de kamerbrief over noodpakket banen en economie.

Related Posts

Leave a Reply