Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Demotie en scholingsplicht

Demotie en scholingsplicht

Bij de invoering van de Wwz is een expliciete verplichting in de wet opgenomen op grond waarvan een werkgever verplicht is een werknemer in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Bovendien is in de wet opgenomen dat een werkgever een werknemer in beginsel ook scholing moet bieden indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen. De opleidingskosten komen voor rekening van de werkgever.

Vergaande scholingsplicht

Uit de – overigens schaarse – jurisprudentie (link) blijkt dat deze verplichting veel verder gaat dan het louter aanbieden van opleidingsfaciliteiten. Een werkgever zal zich daarnaast ook terdege moeten inspannen om te bereiken dat een werknemer de voor de uitoefening van zijn functie noodzakelijke diploma’s ook behaalt. Zo werd het louter sturen van sommaties en brieven, het ter beschikking stellen van studiematerialen en het een enkele keer toesturen van inlogcodes van het opleidingsinstituut door de rechter ontoereikend geacht. De rechter oordeelde dat van de werkgever meer inspanning mag worden verwacht, namelijk niet alleen het vergoeden van de opleidingskosten, maar ook dat de werkgever noodzakelijke maatregelen van organisatorische aard treft, waaronder het ter beschikking stellen van reguliere arbeidstijd voor studieactiviteiten. Een werkgever kan dus niet volstaan met het beschikbaar stellen van een budget, het noemen van een opleiding en het vervolgens aan de werknemer overlaten of de werknemer al dan niet uit eigen beweging in de avonduren of in het weekend aan de slag gaat met de noodzakelijke opleiding.

(gebrek aan) Scholing en demotie

Recent oordeelde de rechter dat demotie wegens het ontbreken van de benodigde certificaten niet is toegestaan (link). De stelling van werkgever dat een werknemer zelf de verantwoordelijkheid heeft om eventuele certificaten te behalen en de hiermee gepaard gaande kosten ook zelf dient te dragen, deelde de kantonrechter niet. De rechter achtte het ontbreken van de benodigde certificaten het gevolg van onvoldoende zorg aan de zijde van werkgever voor scholing dan wel het op peil houden van de vereiste vaardigheden en bijbehorende certificaten. Werkgever en werknemer doen er dus goed aan stil te staan bij de vraag of de werknemer voldoende in staat is gesteld scholing te volgen voordat demotie ter sprake wordt gebracht of als onvermijdelijk wordt geaccepteerd.

Related Posts

Leave a Reply