LW Actualiteiten

Terug

Burn-out: werkgever mag loonsanctie derde ziektejaar verhalen op arbodienst

datum: 22 januari 2018

Als een werkgever onvoldoende re-integratieinspanningen verricht in de eerste twee ziektejaren zal de werkgever ook in het derde ziektejaar loon moeten blijven betalen aan de werknemer. Bij de begeleiding van zieke werknemers moet de werkgever zich laten bijstaan door een bedrijfsarts, veelal in dienst van een arbodienst.

 

Actie bij stagnatie in de re-integratie

Recent heeft de rechtbank Midden-Nederland uitgemaakt dat de werkgever de schade ten gevolge van een dergelijke loonsanctie op de arbodienst kan verhalen in het geval de bedrijfsarts bij stagnatie in het herstel nalaat de werknemer (tijdig) door te verwijzen voor gericht diagnostisch onderzoek en behandeling, waardoor adequate re-integratie onnodig wordt vertraagd. In deze zaak was sprake van ziekmelding in verband met (werkgerelateerde) overbelastingsklachten en had de bedrijfsarts in strijd met de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde “Eén lijn in de eerste lijn bij overspanning en burn-out, Multidisciplinaire richtlijn overspanning en burn-out voor eerstelijns professionals” nagelaten de werknemer tijdig te verwijzen. Volgens deze richtlijn bestaat er onder meer indicatie voor verwijzen naar een eerstelijnspsycholoog wanneer stagnatie bij het herstel van de overspanning langer dan drie weken duurt, wanneer sprake is van burn-out of wanneer er twijfel is over de diagnose. De bedrijfsarts die in geval van stagnatie in het herstel niet (tijdig) verwijst naar een psycholoog of psychiater, schiet tekort in de nakoming van zijn verplichtingen door niet te handelen met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend bedrijfsarts mag worden verwacht.

 

Arbodienst veroordeeld tot betaling schadevergoeding

Om die reden werd de arbodienst waar de bedrijfsarts in dienst was veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding bestaande uit loon over het derde ziektejaar, een deel van de hogere transitievergoeding, pensioenlasten en doorlopende kosten van verplichte werkgeverspremies sociale verzekeringswetten en bijdragen aan collectieve verzekeringen. Indien een loonsanctie wordt opgelegd kan het voor de werkgever dus lonen goed na te gaan waarom de loonsanctie is opgelegd en of dat mogelijk het gevolg is van tekortkomingen van de bedrijfsarts.

 

Bron: Rechtbank Midden Nederland 13 december 2017

Auteur: Bas Westerhout

 

Meer artikelen over zieke werknemers? 

Opzeggen arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet zonder risico?

Zieke werknemers & vakantiedagen: Werkgever moet 100% bloeden

Opzeggen arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet zonder risico? 

- De zieke werknemer & ontslag op staande voet

 

Burn-out: werkgever mag loonsanctie derde ziektejaar verhalen op arbodienst