LW Actualiteiten

Blijf op de hoogte – meld u aan en ontvang onze updates per mail

 

21
sep
2018

Wie goed doet, goed ontmoet?

Soms is het juiste doen niet het beste, zo  blijkt uit een uitspraak die onlangs is gewezen door de kantonrechter te Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2018:6215). In deze zaak werd een werkgever geconfronteerd met grote liquiditeitsproblemen. Werkgever moe...

Lees verder

19
sep
2018

Cijfers tonen aan: hoger beroep loont voor werkgevers

Veel werkgevers met disfunctionerende werknemers zijn na invoering van de Wwz gefrustreerd door het grote aantal afgewezen ontbindingsverzoeken. Maar er is hoop, zo blijkt uit onderzoek naar getallen in het ontslagrecht (P. Kruit en I.H. Kerst...

Lees verder

18
sep
2018

Schenden herplaatsingsverplichting: een dure hobby voor werkgevers

Voor een geldige opzegging van een arbeidsovereenkomst is niet alleen een redelijke grond vereist, maar moet bovendien duidelijk zijn dat herplaatsing binnen redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is (artikel 7:669 l...

Lees verder

10
sep
2018

Bezint Eer Ge Begint!

Het is een klassiek scenario waarin (ook) deze werkgever een klassieke fout maakt. Ter toelichting. In juli 2017 is de werkgever op zoek naar een nieuwe CFO. Er wordt een duur en deskundig recruitmentbureau ingezet ter werving van de nieuwe CFO. D...

Lees verder

09
juli
2018

Kamerbrief voortgang Wet werk en zekerheid (Wwz)

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Wet werk en zekerheid (Wwz).

Lees hier de Kamerbrief (PDF)

Lees verder

05
juli
2018

Gewoonterecht in het arbeidsrecht

Met regelmaat wordt in het arbeidsrecht een beroep gedaan op gewoonterecht, bijvoorbeeld wanneer de werkgever jaarlijks een salarisverhoging heeft toegekend of jarenlang een bonus heeft betaald zonder dat dit is gebaseerd op een contractuele afs...

Lees verder

03
juli
2018

Het concurrentie- en relatiebeding: groeiende economie - groeiend aantal geschillen?

Bij een groeiende economie groeit doorgaans ook het aantal geschillen over het concurrentie- en relatiebeding in de arbeidsovereenkomst. Is een concurrentiebeding een adequaat middel om werknemers te behouden? “Ja” is dan toch het antwoord: een de...

Lees verder

29
juni
2018

Hoge Raad zet streep door RVU-beleid Financiën bij vrijwillig vertrek

RVU

Een RVU is een Regeling voor Vervroegde Uittreding. Sedert 2005 is de AOW-leeftijd stijgende en zijn VUT-regelingen niet langer meer toegestaan. Werkgevers worden sindsdien via fiscale maatregelen ontmoedigd om financiële overbruggingsregel...

Lees verder

12
juni
2018

Herplaatsen, herplaatsen & herplaatsen: Wat te doen? De checklist.

In het kader van een bedrijfseconomisch ontslag heeft het UWV de door werkgever verzochte toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst geweigerd. Het UWV heeft namelijk de noodzaak tot het laten vervallen van de functie van werknemer niet...

Lees verder

08
juni
2018

Ontslag op staande voet en gedragscodes

Veel werkgevers hebben in hun personeelsgids een hoofdstuk opgenomen over het sanctiebeleid binnen de onderneming. In dergelijke regelingen is veelal bepaald welke sancties per soort overtreding kunnen worden opgelegd en welke bijkomende omstandig...

Lees verder

16
mei
2018

Billijke vergoedingen schieten omhoog

Aanvankelijk waren rechters na de inwerkingtreding van de Wwz mede ten gevolge van de afwezigheid van duidelijke instructies van de wetgever (zeer) terughoudend bij het toekennen van substantiële billijke vergoedingen aan werknemers indien de werk...

Lees verder

02
mei
2018

De AVG en gegevens personeel van derden

Als gebruik wordt gemaakt van personeel van derden (bijvoorbeeld een uitzendbureau, een schoonmaakbedrijf of een aanneembedrijf) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor niet afgedragen loonheffing en sociale premies voor de werkneme...

Lees verder

30
apr
2018

Ontslagen statutair directeur niet (langer) vogelvrij

Een benoeming tot statutair directeur wordt veelal “klakkeloos” aanvaard zonder dat de betreffende persoon zich (voldoende) realiseert dat aanvaarding van een benoeming tot statutair directeur betekent dat hij/zij vanaf dat moment arbeidsrechtelij...

Lees verder

20
apr
2018

Zijn afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden met de ondernemingsraad bindend?

In de afgelopen maanden is herhaaldelijk in het nieuws geweest dat overleg tussen werkgevers en vakbonden over collectieve arbeidsvoorwaarden niet tot resultaat heeft geleid. In plaats daarvan zijn wel afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden...

Lees verder

11
apr
2018

Internetconsultatie Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 9 april 2018 is de internetconsultatie gestart voor de voorgestelde Wet Arbeidsmarkt in Balans. De consultatieperiode loopt tot 7 mei.

Wet arbeidsmarkt in balans

Het kabinet werkt met dit wetsvoorstel toe naar een nieuwe balans op de arbe...

Lees verder

13
mrt
2018

Eenzijdige wijziging deelnemersbijdrage pensioenpremie kan niet door de beugel

Vorige maand maakte het Hof Den Bosch nog eens duidelijk dat aan eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden, in dit geval gerelateerd aan de pensioenregeling, zware eisen worden gesteld.                                                        

...

Lees verder

27
feb
2018

Mishandeld en op staande voet ontslagen, een brug te ver

De zaak

Onlangs deed het Gerechtshof Den Haag een interessante uitspraak in een ontslagkwestie. 

Een banketbakker nam het niet te nauw met het op tijd komen op zijn werk. In 2016 is hij herhaalde malen schriftelijk gewaarschuwd en gemaand op...

Lees verder

22
feb
2018

Nul-urencontract kan duur uitpakken

De wet bepaalt dat een arbeidsovereenkomst die ten minste drie maanden heeft geduurd wordt vermoed een omvang te hebben gelijk aan het gemiddelde aantal uren in de drie voorafgaande maanden. Een werknemer kan zich hierop beroepen indien (i) de omv...

Lees verder

09
feb
2018

Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd...

Lees verder

06
feb
2018

Payrollcontract na drie tijdelijke contracten wordt werkgever fataal

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam blijkt dat (sommige) rechters gelukkig uiterst kritisch blijven bij de beoordeling van payrollconstructies.

In deze zaak handelde het om een beveiliger die enkele weken voor het einde van zij...

Lees verder

01
feb
2018

Aanvaarding van een andere functie = acceptatie van de bijbehorende arbeidsvoorwaarden

De Kantonrechter Midden-Nederland deed in oktober een uitspraak die van belang is voor de praktijk van organisatieverandering. Het komt immers geregeld voor dat bij een reorganisatie sprake is van boventalligheid vanwege het ontbreken van een uitw...

Lees verder

30
jan
2018

Voorbereiden op de AVG

Via de link https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/welkom kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde AVG-regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Met deze regelhulp wordt in 10 stappen een beeld gegeven van waar u aan kunt werken ...

Lees verder

26
jan
2018

Rechter moet op de stoel van werkgever

Onbegrijpelijk, onredelijk en onverteerbaar. Dat is naar mijn overtuiging het oordeel van een rechter in Noord Nederland. Werknemer was in dienst getreden als Master Production Scheduler (MPS) bij DSM, een wereldwijd opererend bedrijf, actief in w...

Lees verder

26
jan
2018

Burn-out: werkgever mag loonsanctie derde ziektejaar verhalen op arbodienst

Als een werkgever onvoldoende re-integratieinspanningen verricht in de eerste twee ziektejaren zal de werkgever ook in het derde ziektejaar loon moeten blijven betalen aan de werknemer. Bij de begeleiding van zieke werknemers moet de werkgever zic...

Lees verder

18
jan
2018

Ontslag wegens disfunctioneren toegestaan dankzij zorgvuldige dossieropbouw

In een zeer recente uitspraak (link) onderstreepte het Gerechtshof Den Bosch nog eens het belang van zorgvuldige dossieropbouw in het geval van een disfunctionerende medewerk(st)er.

De betreffende werkneemster werkte ruim 20 jaar als keukenassi...

Lees verder

15
jan
2018

Demotie moet bespreekbaar worden gemaakt

In het FD van 9 januari jl. laat Alexander Wynaendts, topman van verzekeraar Aegon, optekenen: “hoe gevoelig het ook ligt, demotie moet bespreekbaar worden gemaakt”. Hij plaatst die opmerking tegen de achtergrond van het steeds verder oplopen van ...

Lees verder

09
jan
2018

Is eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden na instemming ondernemingsraad altijd bindend?

In de wet is bepaald dat een werkgever in de arbeidsovereenkomst opgenomen arbeidsvoorwaarden alleen zonder instemming van de werknemer kan wijzigen indien (i) schriftelijk is overeengekomen dat de werkgever daartoe bevoegd is en (ii) de werkgever...

Lees verder

18
dec
2017

Uroloog eist ruim drie ton winstuitkering van Antonius Ziekenhuis in Sneek

Onderstaand bericht verscheen op 16 november in de Leeuwarder Courant.                                                                                                                                                                                 ...

Lees verder

11
dec
2017

Krapte op de arbeidsmarkt: bezint eer ge begint 

Een relatiebeding geldt in beginsel “slechts” tussen werkgever en werknemer. Maar een werkgever die denkt dat hij zonder risico een werknemer met een relatiebeding in dienst kan nemen, kan van een koude kermis thuiskomen, zo blijkt maar weer eens ...

Lees verder

06
dec
2017

Onterechte aanzegging kan onbedoelde opzegging zijn

Aanzegplicht

Een werkgever heeft de plicht om uiterlijk een maand voor de einddatum van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer te informeren of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten. Als hij wil voortzetten moet hij dan te...

Lees verder

05
dec
2017

In 10 stappen voorbereid op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

 

Wat verandert er?

De AVG versterk...

Lees verder

04
dec
2017

Beoordelen Begint Bij.......?

Daar waar werkgevers èn leidinggevenden deze vraag steevast beantwoorden met “een goed gesprek”, is dat toch niet het juiste startpunt. Immers, de werknemer wordt beoordeeld op de wijze waarop hij zijn kerntaken verricht. En deze kerntaken zijn ne...

Lees verder

22
nov
2017

Zieke werknemers & vakantiedagen: Werkgever moet 100% bloeden

Bij ontslag van een zieke werknemer moet de werkgever 100% van het salaris betalen over opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen. Dat was vandaag het definitieve oordeel van de Centrale Raad van Beroep. Dit terwijl werkgever vanaf het tweede zie...

Lees verder

21
nov
2017

Lange geschiedenis van disfunctioneren leidt tot ontslag

De wet biedt de mogelijkheid om een disfunctionerende werknemer te ontslaan, maar de cijfers wijzen uit dat de rechter een dergelijk verzoek van de werkgever in de meeste gevallen afwijst. Meestal omdat de werkgever onvoldoende kan aantonen dat de...

Lees verder

21
nov
2017

Dossieropbouw: Een vergrootglas of niet?

Een werknemer werkt sinds 2008 op de crediteurenadministratie. Vanaf 2014 tot 2017 maakt werknemer te vaak fouten, kleine maar ook grote. Zo boekt werknemer EUR 700.000,- over naar het verkeerde bedrijf en stuurt zij vertrouwelijke informatie naar...

Lees verder

20
nov
2017

Inspectie waarschuwt voor werkstress

Er is meer aandacht van werkgevers nodig om de aanpak van werkdruk, agressie en ongewenste omgangsvormen aan te pakken. Dit blijkt uit controles die de Inspectie SZW tussen augustus 2016 en maart 2017 heeft gehouden bij incassobureaus, beveiliging...

Lees verder

13
nov
2017

Werknemer moet kunnen vertrouwen op een eerlijke kans

Werknemer is 15 jaar in dienst bij een hotel als medewerker bediening. Sinds 2015 heeft hij meerdere malen officiële waarschuwingen ontvangen wegens klachten van gasten. Sinds 2015 heeft hij ook onvoldoende beoordelingen gekregen.

Na de eerste ...

Lees verder

01
nov
2017

Wie schrijft, die blijft II

Met het ‘muizengaatje’ wordt gedoeld op de mogelijkheid voor de rechter om bovenop de transitievergoeding een additionele billijke vergoeding toe te kennen. Tijdens de parlementaire behandeling van de WWZ is keer op keer benadrukt dat toekenning v...

Lees verder

30
okt
2017

Wie schrijft, die blijft…

Langzaam aan is de noodzaak van dossieropbouw wel tot de gemiddelde werkgever doorgedrongen. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is de kans immers zeer klein dat de rechter een arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren zal willen ontbinden, tenz...

Lees verder

18
okt
2017

Vlek op vlek: voorgenomen verkoop, medezeggenschap en doodzonden

De Ondernemingskamer heeft in een recente uitspraak (ECLI:NL:GHAMS:2017:4123) een leerzaam college gegeven over het te bewandelen medezeggenschapstraject bij een voorgenomen verkoop van aandelen. Daarbij heeft de Ondernemingskamer nogmaals benadru...

Lees verder

10
okt
2017

Nieuw kabinet wijzigt het arbeidsrecht: een overzicht

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord gepresenteerd van het derde kabinet-Rutte. Het regeerakkoord heeft belangrijke gevolgen voor het arbeidsrecht. Een overzicht:
 

Introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht

  • Rechters krijg...

Lees verder

25
sep
2017

Hoge Raad maakt gehakt van overgang naar woekerpolispensioen

Hoge Raad 15-09-2017, ECLI:NL:HR:2017:2227 (en 2388), (Grindacc/werknemers)

In april van dit jaar tikte het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een werkgever die werknemers onvoldoende had geïnformeerd over de (negatieve) gevolgen van een wijziging v...

Lees verder

18
sep
2017

Demotie en scholingsplicht

Bij de invoering van de Wwz is een expliciete verplichting in de wet opgenomen op grond waarvan een werkgever verplicht is een werknemer in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Bovendien is ...

Lees verder

08
sep
2017

Niet functionerende werknemer: Neurologisch onderzoek?

Het bedrijfsmatig bereiden van brood- en banketproducten is de kernactiviteit van een werkgever. En bij deze werkgever werkte een werknemer als teamleider. Zijn leidinggevende voerde reeds drie maanden na indiensttreding een evaluatiegesprek met h...

Lees verder

04
sep
2017

Wetsvoorstel: kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen

Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Het kabinet stuurde vandaag ...

Lees verder

01
sep
2017

Billijke vergoeding en verval concurrentiebeding wegens onvoldoende actieve herplaatsingsinspanning

Wettelijke herplaatsingsplicht

In artikel 7:669 lid 1 BW is bepaald dat een werkgever het recht heeft om een arbeidsovereenkomst op te zeggen als daar een redelijke grond voor bestaat. Een van de in dat artikel genoemde redelijke gronden is het...

Lees verder

30
aug
2017

Reorganisatie en de gevolgen van reorganisaties voor de medezeggenschap

Iedere ondernemer met een ondernemingsraad weet dat hij in geval van een voorgenomen reorganisatie advies moet vragen aan de zijn ondernemingsraad. Bij de adviesaanvraag zal de ondernemer niet alleen de beweegredenen voor de voorgenomen reorganisa...

Lees verder

11
aug
2017

Checklist 'Werken met uitzendbureaus' moet boetes voorkomen

Bij controle van 500 uitzendbureaus zijn door de Inspectie SZW 131 boetes uitgedeeld voor in totaal ruim 1,3 miljoen euro, zo werdt in juli bekend. De meeste overtredingen zijn onderbetaling van de uitzendkrachten. Bedrijven die arbeidskrachten bi...

Lees verder

08
aug
2017

Van managing consultant mag zelfreflectie en het opstellen van een verbeterplan worden verwacht

Ontslag wegens disfunctioneren

De wet geeft de mogelijkheid om in geval van disfunctioneren ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen als de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van de overeengekomen arbeid. Voorwaarde is dat de we...

Lees verder

26
juli
2017

Hof bevestigt: transitievergoeding wordt niet afgetopt tot inkomensverlies tot AOW-datum

Een werknemer is al sinds 1978 in dienst als docent bij een scholengemeenschap. Hij zal in 2018 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Die periode maakt hij echter niet vol bij de school: wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt hij in 2016 me...

Lees verder

14
juli
2017

Performance & Improvement: Werkgever loopt te hard van stapel…

De Rechtbank Gelderland heeft recent geoordeeld over een door werkgever beoogde kwaliteitsverhoging. Werkgever meent - en dat is vaak begrijpelijk - dat de kwaliteit van het functioneren van een aantal werknemers (werkzaam op één afdeling) omhoog ...

Lees verder

07
juli
2017

Verplicht deelneming aan bedrijfstakpensioenfonds voor detacheringsbureau

Deelneming aan een bepaald bedrijfstakpensioenfonds kan verplicht zijn. Dat is dan geregeld in een zogenaamde verplichtstellingsbeschikking van de Staatssecretaris van SZW. Een dergelijke verplichtstelling geldt ook voor de uitzendbranche. Uitzend...

Lees verder

03
juli
2017

Hoge Raad oordeelt: billijke vergoeding geen punitief karakter, gevolgen ontslag wel relevant

Sinds de invoering van de Wwz was een belangrijk twistpunt of en zo ja in hoeverre de gevolgen van het ontslag voor de werknemer mogen meewegen bij het vaststellen van de billijke vergoeding.

Op 30 juni 2017 oordeelde de Hoge Raad dat het stels...

Lees verder

29
juni
2017

Poor Pre-Packed People:

Voor 1000 werknemers was het antwoord: “Nee, u gaat niet mee.”

Met de nadruk op was…. Het Europese Hof van Justitie heeft namelijk een week geleden geoordeeld dat  werknemers na een zogenoemde pre-pack (kort gezegd PPPP-ers) vallen onder de reg...

Lees verder

28
juni
2017

Binnenkort meer duidelijkheid over de billijke vergoeding?

Voorspelbaarheid en rechtszekerheid waren belangrijke argumenten voor minister Asscher om de Wwz in te voeren. Helaas blijkt in de praktijk dat de voorspelbaarheid en de rechtszekerheid sedert de inwerkingtreding van de Wwz ver te zoeken zijn omda...

Lees verder

21
juni
2017

Een dure nalatigheid

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-04-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3096, (werknemer/Ajilon Engineering B.V.)

Verslechtering pensioenregeling

Werkgevers hebben de laatste jaren fors ingegrepen in de pensioenregelingen van hun werknemers. Soms was d...

Lees verder

16
juni
2017

Hof oordeelt: Op non-actiefstelling wel schrijnend, maar niet ernstig verwijtbaar

Voor invoering van de Wwz leidde een niet strikt noodzakelijke op non-actiefstelling veelal tot toekenning van een (veel) hogere vergoeding dan wanneer de neutrale kantonrechtersformule zou zijn toegepast. Na inwerkingtreding van de Wwz oordeelden...

Lees verder

15
juni
2017

Ministerie lanceert digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Het ministerie van SZW wil werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden uit de OR of personeelsvertegenwoordiging g...

Lees verder

06
juni
2017

Disfunctioneren en verstoorde arbeidsrelatie: De (not) to do list

Werkgever verzoekt beëindiging van de arbeidsovereenkomst en formuleert de gronden daarbij alternatief: er is sprake van disfunctioneren en er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. De werkgever maakt fout op fout.

Enerzijds met betrekkin...

Lees verder

05
juni
2017

Individuele pensioenpotten: een mix van woekerpolis en casinopensioen

De discussie over het nieuwe pensioenstelsel gaat steeds meer in de richting van sympathie voor de gedachte van individuele pensioenpotten.

Eerlijker?

Volgens de voorstanders van individuele pensioenpotten zou dat een eerlijker en duidelijke...

Lees verder

26
mei
2017

Transitievergoeding nieuwe norm voor sociale plannen ook na eerder ander consistent beleid?

In 2007 oordeelde de Ondernemingskamer nog dat het een ondernemer in geval van reorganisatie niet vrijstaat om zonder nadere en deugdelijke motivering af te wijken van de bij eerdere reorganisaties gevolgde gedragslijn ten aanzien van afvloeiingsr...

Lees verder

23
mei
2017

Terug in dienst = Terugspiegelen

De arbeidsovereenkomst van een apothekersassistent mét coördinerende taken is door haar werkgever opgezegd vanwege bedrijfseconomische redenen. De apothekersassistent meent dat het afspiegelingsbeginsel niet correct is toegepast. Zij was immers - ...

Lees verder

22
mei
2017

Gebrekkig Nederlands levert geen verwijtbaar handelen op

Een recente uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch (link) laat opnieuw zien hoe moeilijk het voor een werkgever kan zijn een arbeidsovereenkomst te beëindigen in het nieuwe, gesloten stelsel van ontslaggronden.

Werknemer is al zo’n 25 jaar in d...

Lees verder

15
mei
2017

Het derde WW-jaar, beter ten halve gekeerd...

Het Sociaal Akkoord van 2013 was een politiek compromis met vele gebreken. De meest halfbakken afspraak in dat Akkoord was die over de reparatie van het derde WW-jaar. Die reparatie kwam op tafel, omdat eerder was besloten dat de maximale duur van...

Lees verder

13
mei
2017

Internationale chauffeurs: het grijze gebied is te groot!

Het Hof 's-Hertogenbosch deed vorige week twee uitspraken in een zaak die in eerste instantie was aangespannen door FNV en 10 Hongaarse chauffeurs. De uitspraken zijn illustratief voor de complexiteit rondom grensoverschrijdende arbeid, in het bij...

Lees verder

09
mei
2017

Dynamische cao's en overgang van onderneming

In de Europese richtlijn die van toepassing is op de overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen op een andere ondernemer ten gevolge van een overdracht krachtens overeenkomst of een fusie is het volgende...

Lees verder

26
apr
2017

Overname? Blijvend arbeidsongeschikten blijven achter!

Goed nieuws voor de nieuwe werkgever (verkrijger). In deze zaak was een deel van de onderneming overgedragen, te weten een bepaald project met het daarop geplaatste personeel. Dat kwalificeert als overgang van onderneming. Werkneemster was als sch...

Lees verder

25
apr
2017

Representativiteit van vakbonden: telt alleen de grootste?

De kantonrechter Haarlem deed twee weken geleden een bijzondere uitspraak (Federatie Nederlandse Vakbeweging/Transavia Airlines C.V., link) over een kwestie inzake de representativiteit van vakbonden. Het is opmerkelijk dat over deze uitspraak in ...

Lees verder

21
apr
2017

Een boef krijgt van de rechter € 100: hoe kan dat?

Een werknemer plaatst voor een vriend een dakplaat van zijn werkgever, zonder deze dakplaat in rekening te brengen. Een verkoopmedewerkster van werkgever heeft dat ter zitting bij de rechter verklaard. Meer bewijs heeft de werkgever (nog) niet gel...

Lees verder

11
apr
2017

Sociale plannen en aftoppen: leeftijdsdiscriminatie of niet?

In de afgelopen maand zijn er twee uitspraken van de rechtbank Amsterdam gepubliceerd (link: uitspraak 1 en uitspraak 2) waarin de rechtbank oordeelde dat de in het Sociaal Plan van ABN AMRO Bank opgenomen aftopping nietig is wegens verboden leeft...

Lees verder

05
apr
2017

Ontslag op staande voet? – Beëindig met gezwinde spoed!

Volgens vaste rechtspraak moet een ontslag op staande voet worden gegeven zo spoedig mogelijk nadat de dringende reden zich heeft voorgedaan. Onverwijld dus. In de onderhavige zaak stond vast dat het moment waarop de dringende reden zich had voorg...

Lees verder

28
mrt
2017

Opzegtermijnen

Artikel 7:672 van het Burgerlijk wetboek bepaalt het volgende:

“De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:

a. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;

...

Lees verder

27
mrt
2017

Reistijd is arbeidstijd maar niet beloond

Veel werknemers reizen elke dag op en neer van huis naar het werk en weer terug. Zo ook deze werknemer in dienst van Connexxion. De werkgever heeft op enig moment de reistijdvergoeding stop gezet en de werknemer meent na dat moment nog (steeds) aa...

Lees verder

20
mrt
2017

Twee hoge boetes voor overtreding regels minimumloon

Uitzendbureau

Een uitzendbureau gevestigd in de provincie Utrecht heeft een boete gekregen van de Inspectie SZW van € 578.000. De boete wordt opgelegd, omdat het uitzendbureau voor 68 werknemers niet inzichtelijk kon maken of zij voldoende loon...

Lees verder

14
mrt
2017

Het hoofddoekverbod: onterecht?

Naar het oordeel van het Europese Hof van Justitie (datum uitspraak heden) niet: Bedrijven mogen hun werknemers verbieden om een hoofddoek te dragen op de werkvloer als dit expliciet is opgenomen in de bedrijfsregels. Indien werknemers zich niet a...

Lees verder

07
mrt
2017

Inzet recherchebureau, onrechtmatig verkregen bewijs en billijke vergoeding

Op 10 februari 2017 oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat het door de werkgever zonder concrete aanleiding inzetten van een recherchebureau disproportioneel was, dat daarmee sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werkg...

Lees verder

23
feb
2017

Sociaal Plan is maatwerk

Organisatieverandering: Sociaal Plan

Veel organisatieveranderingen gaan gepaard met sociale gevolgen voor de medewerkers. Daarbij wordt in veel gevallen met vakbonden of de Ondernemingsraad een Sociaal Plan afgesproken. Ook eenzijdig door werkg...

Lees verder

21
feb
2017

Onduidelijkheid situatie zzp-ers weer verlengd

Met de invoering van de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) per 1 mei 2016 heeft het kabinet een einde gemaakt aan de praktijk van het gebruik van de verklaring arbeidsrelatie (VAR). Dit vooral om schijnzelfstandigheid onder zzp...

Lees verder

07
feb
2017

Flexibele AOW: te belangrijk om stuk te rekenen

FNV heeft voorgesteld de AOW te flexibiliseren. In dat plan zou het voor – met name – werknemers in zware beroepen mogelijk moeten zijn om AOW te genieten vanaf een lagere leeftijd dan de vaste leeftijd van (nu) 67 jaar. En ja hoor, de rekenmeeste...

Lees verder

06
feb
2017

Vrijwillig vertrekregeling in sociaal plan vormt geen verkapte VUT uitkering

Het overheidsbeleid dat is gericht op het verlengen van de arbeidsparticipatie door ouderen heeft niet alleen geleid tot het verhogen van de AOW-leeftijd. Eerder al werden met hetzelfde doel regelingen met betrekking tot vervroegde uittreding (de ...

Lees verder

03
feb
2017

Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden.

Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet heet officieel ‘Wetsvoorstel...

Lees verder

30
jan
2017

Flexibele AOW, een goed idee? (audio)

Op maandag 30 januari was Bas Westerhout te horen in de uitzending van BNR Nieuwsradio met als onderwerp de invoering van een flexibele AOW-leeftijd. U kunt de uitzending via deze link terugluisteren.

Lees verder

27
jan
2017

Vakbonden ten onrechte tegen voorstellen scholingsbudget

De vakbonden menen het voorstel van AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland, waarbij de ontslagvergoeding plaatsmaakt voor een individueel scholingsbudget, te moeten frustreren (FD 18 januari). Dat is onbegrijpelijk en belemmert ook de werknemersmobiliteit...

Lees verder

17
jan
2017

Tijd voor e-mailbeleid buiten werktijd

Per 1 januari 2017 zijn Franse werkgevers met meer dan 50 werknemers verplicht om in overleg te treden met vakbonden over redelijk gebruik van IT-apparatuur buiten werktijd. Uitgangspunt is dat afspraken moeten worden gemaakt over tijdstippen waar...

Lees verder

06
jan
2017

Complexe medezeggenschap in internationaal concern

Niet tijdig informeren van de ondernemingsraad binnen een internationaal concern leidt tot een gebod van de Ondernemingskamer om het reorganisatiebesluit in te trekken.

Achtergrond

In artikel 26 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is be...

Lees verder

03
jan
2017

Herplaatsing blijkt achteraf toch mogelijk: wat nu?

In een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden deed zich de volgende situatie voor: Een werknemer (40 jaar in dienst) functioneert niet goed, werkgever PostNL Pakketten wil hem om die reden ontslaan. De kantonrechter wijst werkgevers verzo...

Lees verder

23
dec
2016

Feestdagen en kantoorborrels

De feestdagen komen steeds dichterbij! De kerstboom staat klaar, de cadeautjes liggen onder de boom en bij de Gall & Gall wordt het steeds drukker. Waar werkgevers in eerste instantie geluk hebben met de feestdagen dit jaar, aangezien de meeste in...

Lees verder

23
dec
2016

Hoge Raad: Voorwaardelijke ontbinding blijft mogelijk

In een vandaag gepubliceerde uitspraak beantwoordt de Hoge Raad een aantal voor de praktijk belangrijke prejudiciële vragen. De belangrijkste door de Hoge Raad beantwoorde vragen luidden als volgt:

A. Kan een werkgever onder de WWZ in een verzo...

Lees verder

19
dec
2016

Vrolijk kerstfeest...

Alleen niet voor de werknemer die zijn baas (de directeur) tijdens de kerstborrel aanvliegt en hem probeert te slaan. Deze werknemer wordt namelijk op staande voet ontslagen.

Terecht? De werknemer had na het nuttigen van veel alcohol gepoogd zi...

Lees verder

13
dec
2016

Het nieuwe pensioenstelsel: be prepared!

Hoofdlijnen nieuw pensioenstelsel

Reeds vorig jaar heeft het kabinet een aantal hoofdlijnen vastgelegd, waaraan een nieuw, toekomstbestendig pensioenstelsel zou moeten voldoen:

  • Een toereikend pensioen voor iedereen die werkt, dus ook voor...

Lees verder

09
dec
2016

Minister Asscher: Is ontslag echt goedkoper geworden?

De in zijn derde voorgangsbrief aan de Tweede Kamer door minister Asscher verwoorde stelling dat de wetgever er met invoering van de WWZ in is geslaagd de hoogte van de gemiddelde ontslagvergoeding te verlagen is op zijn minst twijfelachtig en naa...

Lees verder

07
dec
2016

Billijke vergoeding volgens een formule?

Het Hof Arnhem-Leeuwarden wijst een billijke vergoeding toe van twee jaarsalarissen op basis van een formule (BV = TV x C) en geeft stof tot nadenken over de te voeren processtrategie.

In februari 2016 oordeelde de Rechtbank Noord-Nederland ove...

Lees verder

06
dec
2016

Asscher & Arbeidsrecht: hand in hand?

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (L.F. Asscher) meent goed gedaan te hebben door het inwerking laten treden van de Wet werk en zekerheid (deels per 1 januari en deels per 1 juli 2015). Dat bevestigt hij nog eens in zijn brief aan d...

Lees verder

05
dec
2016

Werknemers die vragen worden overgeslagen

Een werknemer wordt verdacht van diefstal. Nadat de werkgever de werknemer met deze verdenking heeft geconfronteerd, sluit de werkgever met de werknemer een beëindigingsovereenkomst. Daardoor eindigt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinde...

Lees verder

01
dec
2016

De betekenis van ‘substantieel’ en het doel van de billijke vergoeding

 

In ontslagzaken waarin door werkgever ernstig verwijtbaar is gehandeld, heeft werknemer recht op een billijke vergoeding. De hoogte van de billijke vergoeding blijft vooralsnog onvoorspelbaar.

Op 11 november 2016 oordeelde de kantonrechter...

Lees verder

15
nov
2016

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen

Op 8 november 2016 is het voorstel “Wet normalisering rechtspositie ambtenaren” aangenomen door de Eerste Kamer. Met deze wet wordt een zo groot mogelijke eenvormigheid tussen ambtenaren en de rechtspositie van werknemers in de private sector beoo...

Lees verder

08
nov
2016

AOW-leeftijd omhoog: zorg (ook) voor demotie-beleid

Afgelopen week werd bekend dat het kabinet de AOW-leeftijd weer verhoogt: in 2021 wordt die 67 jaar + 3 maanden. Door deze aanpassing aan de levensverwachting voorkomt het kabinet het toekomstig oplopen van de kosten van de AOW. De aanpassing geef...

Lees verder

01
nov
2016

Excessief WhatsApp gebruik kost werknemer geld: schadevergoeding te betalen aan werkgever!

Recent (19 oktober 2016) oordeelde de kantonrechter over excessief gebruik van de bedrijfstelefoon van werkgever door werknemer. De werknemer heeft tussen 7 juli 2014 en 21 januari 2015 tijdens werktijd 1255 whatsappberichten verstuurd met en ontv...

Lees verder

27
okt
2016

Billijke vergoeding naast èn hetzelfde als de transitievergoeding?

Recent oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat een werknemer ten onrechte door zijn werkgever op staande voet was ontslagen. De werknemer moest onbetaalde arbeid verrichten en werd daarbij door een collega aangesproken op zijn oncollegiaal gedrag. Da...

Lees verder

19
okt
2016

Het pilotenpensioen bij de KLM: afspraak is afspraak?

Zeer recent deed de Rechtbank Amsterdam in kort geding (ECLI:NL:RBAMS:2016:6084) een bij-zondere uitspraak over een pensioenafspraak tussen de KLM en haar piloten(vakbond VNV).
In 2007 was een afspraak inzake de regeling bij overschotten en tekor...

Lees verder

14
okt
2016

Asscher escape revisited: punitive damages (€ 100.000) in het Nederlandse ontslagrecht

In de Wet werk en zekerheid (Wwz) is bepaald dat de werkgever een arbeidsovereenkomst alleen kan beëindigen indien daar een redelijke grond voor is. Een van de gronden is ongeschiktheid van de werknemer, mits de werkgever de werknemer daar tijdig ...

Lees verder

04
okt
2016

Werkgever moet duidelijk zijn over wat werknemer écht niet mag

Het Gerechtshof Den Haag deed onlangs een wetenswaardige uitspraak in een geschil tussen De Bijenkorf en een op staande voet ontslagen winkelmedewerkster. Daarbij werd weer eens bevestigd hoe belangrijk het is dat een werkgever duidelijk (en bewij...

Lees verder

27
sep
2016

Verandering van de pensioenregeling: vergeet de Ondernemingsraad niet!

Per 1 oktober 2016 wordt het instemmingsrecht (art. 27 WOR) van de OR uitgebreid. Voortaan heeft de OR meer bevoegdheden indien een werkgever de pensioenregeling wil wijzigen.

Tot 1 oktober 2016 heeft de OR alleen instemmingsrecht bij een voorg...

Lees verder

23
sep
2016

Opzeggen arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet zonder risico

Werkgever stuurt werknemer na twee jaar ziekte een brief waarin wordt medegedeeld dat de loondoorbetaling na twee jaar ziekte zal worden beëindigd en dat de werknemer vanaf die datum aanspraak kan maken op een WIA uitkering. Hij voegt daar aan toe...

Lees verder

07
sep
2016

Komst Peter Lindenbergh verrijkt Lieshout Westerhout

Per 1 september 2016 is Peter Lindenbergh aan ons kantoor verbonden als Of Counsel. Peter begon zijn loopbaan als advocaat en maakte na acht jaar advocatuur de overstap naar HR. Na zijn overstap vervulde Peter managementfuncties bij verschillende ...

Lees verder

30
aug
2016

Stakingsverbod grondpersoneel KLM

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft op 26 augustus 2016 opnieuw bepaald dat het grondpersoneel van KLM niet mag staken tot 5 september 2016. Dit nadat de rechtbank in eerste aanleg KLM eerder (bij wege van voorlopige voorziening) in het gelijk had ...

Lees verder


08
juli
2016

Recente wetswijzigingen

Ook na de introductie van het nieuwe ontslagrecht blijft het Nederlandse arbeidsrecht volop in ontwikkeling. Per 1 juli 2016 is er (wederom) een aantal arbeidsrechtelijke wetswijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen treft u hieronder ...

Lees verder

09
feb
2016

Nieuw ontslagrecht beloont wangedrag werkgevers

Per 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) inwerking getreden. Aanleiding voor de Wwz vormde de wens het ontslagrecht “eenvoudiger, sneller en eerlijker” te maken. Onder de Wwz moet de rechter verzoeken tot ontbinding van een arbeidsovereen...

Lees verder