Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Wet WAB op losse schroeven?

Wet WAB op losse schroeven?

Ook de regeringspartijen zijn uiterst kritisch over het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), zo blijkt uit het op 30 april 2019 vastgestelde nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegeheid.

Met name de VVD is zeer kritisch nu de regering inwerkingtreding van het wetsvoorstel noodzakelijk acht om schijnzelfstandigheid en oneerlijke concurrentie te voorkomen. De VVD haalt in dat kader de kamerbrief van de staatssecretaris van Financiën inzake Rapportage toezichtsplan arbeidsrelaties aan, waarin is gemeld dat in bijna 57% van de gecontroleerde zzp-constructies feitelijk sprake was van een (fictief) dienstverband. Nu er nog geen concrete plannen zijn voor de aanpak van deze problematiek stelt de VVD terecht de vraag of de invoering van de WAB en de daaruit voorkomende forse kostenverhoging voor het inzetten van flexwerknemers – bij gebreke van gelijktijdig door te voeren maatregelen om dit tegen te gaan en het huidige gedoogbeleid te continueren – niet zal leiden tot een verdere toename van schijnconstructies en daarmee tot een verdere ondermijning van het fundament onder het huidige sociaal bestel.

De WAB bevat een aantal goede (en helaas ook een aantal minder goede) voorstellen om de kosten- en risicoverschillen tussen vaste en flexibele contractsvormen te verminderen, waardoor het weer (wat) aantrekkelijker wordt om werknemers in vaste dienst te nemen. Maar zolang de draaideur naar Zzp niet van een deugdelijk slot wordt voorzien ligt verder misbruik van schijnconstructies in lijn der verwachtingen.

Wordt vervolgd.

Related Posts

Leave a Reply