Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Van managing consultant mag zelfreflectie en het opstellen van een verbeterplan worden verwacht

Van managing consultant mag zelfreflectie en het opstellen van een verbeterplan worden verwacht

De wet geeft de mogelijkheid om in geval van disfunctioneren ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen als de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van de overeengekomen arbeid. Voorwaarde is dat de werknemer hiervan tijdig in kennis is gesteld en in voldoende mate in de gelegenheid is gesteld zijn functioneren te verbeteren. De werkgever moet voldoende scholing hebben geboden en voor goede arbeidsomstandigheden hebben gezorgd.

casus

Werkneemster is in 2010 in dienst getreden bij een consultancybureau. Werkgever is echter niet tevreden over de wijze waarop de werkneemster haar functie vervult. Hierover heeft werkgever diverse gesprekken met de werknemer gevoerd. En helaas zonder het gewenste resultaat. Het lukte werkgever niet om de werknemer op basis van de ontvangen feedback zelf een verbeterplan met concrete doelen te laten opstellen. Dit heeft de werknemer niet gedaan, ook niet toen zij een tweede kans had gekregen om dit alsnog te doen.

Zelfreflectie is belangrijk

De kantonrechter oordeelt in dit geval dat van de werkneemster gelet op haar functieniveau en werkervaring mag worden verwacht dat zij in staat is om aan de hand van de ontvangen feedback zelf een verbeterplan met concrete doelen op te stellen. Daaruit zou moeten blijken dat zij erkent dat op bepaalde vlakken verbetering van het functioneren nodig is en dat zij gemotiveerd is om die verbeterpunten daadwerkelijk op te pakken. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft werkgever voldoende onderbouwd dat de werkneemster aan beide vereisten niet heeft voldaan. Aannemelijk is dat de werkneemster over onvoldoende (management)vaardigheden beschikt en dat het haar ontbreekt aan vermogen tot zelfreflectie en dus aan leervermogen. Hierdoor is zij onvoldoende in staat om bepaalde vaardigheden op het gebied van samenwerking, communicatie, houding en gedrag, die voor de functie van managing consultant noodzakelijk zijn, te verbeteren. De kantonrechter ontbindt dan ook de arbeidsovereenkomst wegens ongeschiktheid voor de functie. 

conclusie

Uit deze uitspraak blijkt dat aan werknemers met hogere functies ook hogere eisen kunnen worden gesteld ten aanzien van hun zelfinzicht en verbetervermogen. Als aannemelijk kan worden gemaakt dat de werknemer op dat punt ondanks inspanningen van de werkgever tekortschiet, heeft een verbeterplan geen zin en is beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder dat een verbetertraject heeft plaatsgevonden dus mogelijk.

Related Posts

Leave a Reply